Studijní program:
  N7503 Učitelství pro základní školy
Studijní obor:
  7503T006 Učitelství anglického jazyka
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  20
Počet uchazečů 2016/2017:
  15
Počet přijatých 2016/2017:
   4
 
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Učitelství anglického jazyka navazuje na bakalářský studijní obor Anglický jazyk – specializace v pedagogice. Jeho cílem je připravit plně kvalifikované odborníky – učitele anglického jazyka, kteří jsou schopni reflektovat i anticipovat společenské potřeby a v souladu s nimi pružně rozvíjet svou pedagogickou činnost.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Základem profesní připravenosti absolventa je vysoká úroveň komunikativní kompetence (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce), a to ve všech jejich oblastech.
Absolvent dále disponuje hlubokou znalostí oboru (anglický jazyk, literatura a kulturní studia), chápe strukturu jeho obsahu a na tomto základě je připraven řídit procesy osvojování cizího jazyka ve školních podmínkách.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Specializace v pedagogice se zaměřením na anglický jazyk nebo programu obsahově srovnatelného, tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyka a literatura), tak i složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky.
Přijímací zkouška je ústní, uchazeč  v jejím průběhu představí a zdůvodní svůj projekt diplomové práce a prokáže úroveň dosažených znalostí v oboru (současný anglický jazyk, literatura a kulturní studia) i v oblasti specializace v pedagogice a také motivaci a osobnostní předpoklady k výkonu učitelské profese.
Maximální možný počet získaných bodů je 100.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 100; 60 je minimum k úspěšnému složení přijímací zkoušky) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 20 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.