Studijní program:
  N7105 Historické vědy
Studijní obor:
  7105T035 Kulturní dějiny
Zaměření:
  Gender history, regionální dějiny, soudobé dějiny, dějiny
  literární kultury, péče o kulturní dědictví, kulturně
  historická slavistika
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  50
Počet uchazečů 2016/2017:
  83
Počet přijatých 2016/2017:
  40
 
Charakteristika oboru:
Magisterský studijní obor Kulturní dějiny navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program. Jeho cílem je prohloubení teoretických poznatků získaných v předchozím studiu, jejich hlubší zakotvení jak ve všeobecné rovině, tak ve třech specializacích – soudobé dějiny, gender history a regionální dějiny.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent bude vybaven kvalitními faktografickými znalostmi z příslušných oblastí a současně elementárními dovednostmi nezbytnými pro badatelskou práci a pro vysoce kvalifikovanou práci v institucích a zařízeních vyžadující dobrou orientaci v humanitních disciplínách.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní. V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní svůj projekt a prokáže dobrou orientaci v současném českém i evropském historickém bádání. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu mimo bibliografii, zaměřeného na některý z modulů studia (gender history, regionální dějiny, soudobé dějiny, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví, kulturně-historická slavistika), uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo mailem) do 30. 4. 2017.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou uchazeči v pořadí podle získaných bodů (minimálně 60 ze 100 možných) do celkového počtu 50.
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
Studijní plány: