Studijní program:
  N7310 Filologie
Studijní obor:
  7310T004 Anglická filologie
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  2 r., Mgr.
Počet přijímaných 2017/2018:
  20
Počet uchazečů 2016/2017:
  13
Počet přijatých 2016/2017:
    5
 
Charakteristika oboru:
Navazující dvouleté magisterské studium poskytuje vzdělání v oblasti anglické filologie. Studenti rozvíjejí svou komunikační kompetenci v anglickém jazyce díky soustavné praktické jazykové přípravě. Dále získávají hlubší teoretické poznatky v lingvistických disciplínách, které se zaměřují na většinu aspektů anglického jazyka a jejichž cílem je poskytnout studentům ucelený komplexní popis angličtiny z hlediska synchronního i diachronního. Lingvistická složka se zaměřuje zejména na rovinu textově-komunikační (stylistika, pragmatika, analýza diskursu, žánrová analýza) a dále se soustředí na kontrastivní pohled na angličtinu ve srovnání s češtinou. Literární složka studia poskytuje poznatky jednak o současných trendech v anglické a americké literatuře, dále o specificích jednotlivých literárních druhů/ žánrů, a to jak z hlediska tradičně chápaného literárního kánonu, tak i současného tzv. otevřeného pojetí kánonu. Nabízí rovněž poznatky v oblasti literární teorie a kritiky zasazené do obecnějších souvislostí některých vývojových tendencí současné filozofie. Studenti tak prohlubují své schopnosti literární a žánrové analýzy, jsou schopni samostatně řešit stanovené úkoly a jsou připraveni k dalšímu postgraduálnímu studiu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent získá vysokou úroveň komunikační kompetence (úroveň C2 Společného evropského referenčního rámce) a hlubokou znalost oboru, tj. lingvistiky anglického jazyka, jeho struktury a historických proměn, a anglické a americké literatury chápané v širších kulturních a teoreticko-filozofických souvislostech. Dokáže kriticky analyzovat anglické texty odborné i umělecké včetně jejich překladů. Orientuje se v souvislostech cílové kultury a je schopen především její literární složku teoreticky reflektovat. Prohloubí svou dovednost vytvářet a účinně zpracovávat texty v anglickém jazyce a zprostředkovávat komunikaci nejen o kulturních produktech, projektech, či institucích mezi českým a anglicky mluvícím prostředím. Uplatňuje patřičnou míru sensitivity při práci v multikulturním týmu a získává dovednost interkulturní komunikace. Absolvent tohoto studia nachází široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny. Jako prakticky i teoreticky vzdělaný filolog se může uplatnit v evropských strukturách, redakcích, nakladatelstvích, kulturních institucích, státní správě i samosprávě, v překladatelských agenturách, případně v podnicích se zahraniční účastí. Je rovněž plně vybaven pro případné další vzdělávání v doktorském stupni studia.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Filologie oboru Anglický jazyk.
Přijímací zkouška je ústní, uchazeč v jejím průběhu představí a zdůvodní svůj projekt diplomové práce a prokáže úroveň dosažených znalostí v oboru (anglický jazyk, literatura a kulturní studia).
Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu minimálně 3 strany textu mimo bibliografii nastiňující a specifikující téma případné diplomové práce, její metodiku a zdroje, uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo mailem) do 30. 4. 2017.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 100; 60 je minimum k úspěšnému složení přijímací zkoušky) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 20 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Pokud se uchazeč o kterýkoli z navazujících magisterských oborů umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.