Studijní program:
  B6703 Sociologie
Studijní obor:
  6703R003 Sociální antropologie
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  60
Počet uchazečů 2016/2017:
  97
Počet přijatých 2016/2017:
  51
 
Charakteristika oboru:
Klíčovými tématy během studia jsou multikulturalismus, globalizace, nacionalismus, sociální vyloučení a integrace. Studující si osvojí dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní výzkum. V rámci oboru existují tři specializace - sociální, aplikovaná a vizuální antropologie. Studium se rovněž zaměřuje na romský jazyk a kulturu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
 
Vedle teoretických znalostí budou absolventi zvládat odborné praktické činnosti, jak ve fázích rozhodovacích a plánovacích procesů, tak při konkrétním ovlivňováním situace v terénu. Také budou schopni připravit a realizovat společenskovědní, zejména antropologické výzkumy, například v oblasti interkulturní komunikace, lidských práv a integrace marginalizovaných skupin. Budou schopni spolupracovat na tvorbě a realizaci strategických dokumentů, projektů, analýz, krizových plánů obcí a regionů, hospodářských subjektů a organizací neziskového sektoru. V návaznosti na získané znalosti, dovednosti a kompetence budou moci absolventi oboru pracovat v pozicích specialistů obecních a krajských úřadů, nevládních organizací, nadací apod. Mohou se uplatnit v hospodářských organizacích jako specialisté v oblasti rozvoje lidských zdrojů, případně v médiích nebo organizacích zaměřených na vzdělávací aktivity. V neposlední řadě mohou pracovat také v sociálních službách v různých projektových pozicích, nikoliv však jako sociální pracovníci. Mohou však absolvovat příslušně zaměřené další profesní vzdělávání podle zákona o sociálních službách.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou představuje test ze základů společenských věd (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz:
ne