Studijní program:
  B7105 Historické vědy
Studijní obor:
  7105R035 Kulturní dějiny
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  40
Počet uchazečů 2016/2017:
  44
Počet přijatých 2016/2017:
  15
 
Charakteristika oboru:
Cílem studia oboru je nabytí teoretických znalostí v historických vědách obecně s větším důrazem na dějiny kulturní, na regionální aspekt historického výzkumu a konkrétní uplatnění nabytých zkušeností v praxi.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent oboru Kulturní dějiny bude vybaven základními poznatky moderního dějepisného bádání a znalostí nezbytné faktografie evropských, národních a regionálních dějin s přihlédnutím ke kontextu dějin světových a obsáhne odborné znalosti a potřebné dovednosti z muzeologie a základů archivnictví. Absolventi se uplatní jako odborníci schopní zajistit kvalifikovanou a kvalitní lektorskou, konzultační a rešeršní službu v muzeích, galeriích, případně v oblasti správy (odbor kultury a památkové péče).
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeči o studium vykonají písemnou přijímací zkoušku, která má dvě bodované části. První z nich zjišťuje obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu. Druhá ověřuje uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) a b) a další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u přijímacích zkoušek (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 40.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a)         Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře”. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b)         Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
Přípravný kurz:
ne