Studijní program:
  B7507 Specializace v pedagogice
Studijní obor:
  7507R062 Anglický jazyk – specializace 
                    v pedagogice
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
   40
Počet uchazečů 2016/2017:
 173
Počet přijatých 2016/2017:
   49
 
Charakteristika oboru:
Rozvíjí komunikativní kompetenci studentů v cílovém cizím jazyce, a to ve všech jejích aspektech. Seznamuje se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko-psychologických disciplín. Uvádí studenty do studia anglického jazyka a současně poskytuje základy profesní učitelské přípravy, čímž umožňuje absolventům dále pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro základní školy vedoucí k získání plné učitelské kvalifikace.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent dosáhl úrovně C1 komunikativní kompetence v anglickém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce (je zajištěno v předmětech komunikativního modulu a realizací výuky téměř všech předmětů ostatních modulů v anglickém jazyce), osvojil si základní vědomosti v oblasti lingvistických a literárně-kulturních disciplín, čímž získal orientaci ve struktuře oboru anglický jazyk (předměty modulů lingvistického a literárně-kulturního), získal multikulturní sensitivitu pro podmínky měnícího se společenského kontextu, prošel základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou).
Absolvent se může uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistent) a ve veřejném sektoru (např. v neziskových organizacích i v relevantní oblasti státní správy – ve vztahu ke společenské objednávce související mimo jiné s evropskou integrací).
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
znalosti lexikálně-gramatických struktur
znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
k přihlášce je student povinen přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeží ve vzdělávacích institucích
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 110) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz: