Studijní program:
  B7310 Filologie
Studijní obor:
  7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi  
  (dvouobor)
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  20
Počet uchazečů 2016/2017:
  45
Počet přijatých 2016/2017:
    8
 
Charakteristika oboru:
Bakalářský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho cílem je vybavit studenty potřebnou úrovní komunikativní kompetence v anglickém i v českém jazyce, potřebnými vědomostmi v oblasti lingvistické, literární a kulturní, teoretickými poznatky z oblasti odborného překladu a praktickými překladatelskými dovednostmi a seznámit je se základy ekonomicko-správních disciplín tak, aby dokázali pracovat s texty tematicky zaměřenými do této oblasti.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají odpovídající komunikativní kompetenci v anglickém a českém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v terminologii a problematice odborných předmětů.
Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách, v redakcích a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků při zapojování naší země do evropských struktur.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce – ověřuje:
  • řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním)
  • znalosti lexikálně-gramatických struktur
  • znalosti anglo-amerického literárního a kulturního kontextu
Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá 10 bodů v přijímacím řízení.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Na základě získaných bodů (maximálně 110) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu  (10 v kombinaci s oborem Filozofie a 10 v kombinaci s oborem Religionistika)
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz: