Postup zadávání závěrečných prací

Informace ohledně postupu zadávání návrhů bakalářských prací
pro studenty oboru Humanitní studia

 

 1. Studentům je k dispozici neformální NÁVRH zadání bakalářské práce.
  Student s vyplněným návrhem (téma práce, literatura, osnova práce nebo její stručné zaměření, metodologie apod.) osloví vybraného vyučujícího jako vedoucího práce (v rámci konzultačních hodin).
  Na základě konzultace s vedoucím práce daný návrh upraví či opraví nedostatky.
  Do 31. ledna odevzdá konzultantem podepsaný návrh na sekretariát paní Mgr. Pavlíně Stoupové.
  = 1. schválení konzultantem
  Návrh bude předán vedení KVV
 2. V průběhu schvalovacího řízení posoudí KVV návrhy, ohodnotí a doporučí studentovi případné změny či úpravy nebo návrh schválí bez výhrad. Vyhodnocení bude umístěno ve stanoveném termínu na nástěnce KVV v 9. patře budova G.
  = 2. schválení KVV
 3. Student provede změny návrhu dle doporučení, příp. konzultace.
  Schválený návrh uloží jako podklad bakalářské práce do Stagu.
 4. Vytištěný a podepsaný podklad ze Stagu předá student na sekretariát KVV do 31. března.
 5. ZADÁNÍ  je poté podepsáno vedoucím KVV a panem děkanem a student jej vkládá do své bakalářské práce.
  Toto zadání již nelze měnit.