Témata bakalářských prací

Okruhy k tématům bakalářských prací
pro studenty 2. ročníku oboru Humanitní studia

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

 1. Přínos vybraného kulturního činitele (učitel, muzejník, sociální pracovník, atd.) pro zvolenou obec či region.
 2. Vývoj a vliv vybrané instituce (škola, muzeum, sociální ústav apod.) na rozvoj obce, města, regionu.
 3. Efektivita uplatnění alternativních pedagogických forem v praxi vybrané pedagogické instituce.
 4. Obsahová analýza vybraného pedagogického časopisu z hlediska vlivu na pedagogickou teorii a praxi.

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D.

 1. Popis a  charakteristika českých menšinových škol v zahraničí  (výběr jedné země, nebo regionu).
 2. Mechanismy vzniku tzv. novodobé české šlechty.
 3. Aktivní stáří – možnosti aktivního uplatnění seniorů.
 4. Výzkum motivačních postojů VŠ studentů ke studiu.
 5. Možnosti evaluace výuky  na VŠ prostřednictvím studentů.
 6. Adolf (Heinrich) Meineke – blanenský lékař a kustod Zemského muzea v Brně (jeho život a rodinné vztahy).
 7. Akademické psychologické poradny, jejich účel a zaměření v ČR  a ve světě.
 8. Diskriminace v multikulturní společnosti jako pedagogický problém.

PhDr. Jana Křišťálová

 1. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti
 2. Problémy dnešních seniorů
 3. Péče o talentované děti v ZŠ
 4. Psychohygiena v životě vysokoškoláků
 5. Mezigenerační vztahy v dnešní rodině
 6. Manželství očima současných mladých dospělých

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

 1. Solidarita ve společnosti – jak Češi pomáhají druhým (kvantitativní výzkum)
 2. Porozvodová péče -  případové studie rodin s dětmi ve střídavé péči
 3. Hazard ve městě – terénní výzkum ve vybraném regionu
 4. Doučování jako forma pomoci dětem
 5. Analýza mediálních sdělení pojednávajících o rodině (popř. rodičovství, výchově dětí, seniorech atd.)z denního tisku v určitém časovém období
 6. Hledám práci – situace osob bez práce
 7. Neziskový sektor a jeho vliv na fungování občanské společnosti ve vybraném regionu ČR
 8. Co nám říkají webové  stránky vybraných organizací sociálních služeb, obsahová analýza informačních sdělení

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.

 1. Záškoláctví očima studentů středních škol (případová studie)
 2. Možnosti dalšího vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů
 3. Společné rodinné aktivity jako posilování sounáležitosti rodiny
 4. Krize autority ve výchovných institucích
 5. Terénní práce s rodinou v krizi
 6. Fluktuace studentů středních a vysokých škol – příčiny a možnosti řešení
 7. Kvalitativní analýza finanční gramotnosti studentů v sekundárním vzdělávání
 8. Postavení nadaného žáka ve školní třídě
 9. Fenomén školní nekázně v současných školách

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

 1. Vývoj neziskového sektoru v České republice se zaměřením na osoby s mentálním postižením
 2. Význam supervize v sociálních službách
 3. Člověk s postižením v umění a literatuře
 4. Dítě s postižením jako motivace pro manažerskou pozici rodičů v sociálních službách
 5. Církve a náboženské společnosti jako poskytovatelé sociálních služeb
 6. Fundraising neziskových organizací poskytujících sociální služby
 7. Motivace vysokoškolských studentů ke studijním pobytům v zahraničí

Mgr. Lucie Hájková

 1. Ovlivňování české kultury kulturami národnostních menšin
 2. Vzdělávání cizinců na školách v České republice
 3. Vzdělávání azylantů v ČR
 4. Cizinci na českých vysokých školách (NE Erasmus studenti) - jaké jsou důvody zahraničních studentů studovat VŠ v České republice
 5. Mezigenerační vztahy v migraci – prarodiče, rodiče, vnoučata „rozděleni“ nejen geografickou vzdáleností
 6. Migrace a zdraví
 7. Migrace a remitence
 8. Děti migrantů a jejich trávení volnočasových aktivit
 9. Postavení romské minority na trhu práce
 10. Sociokulturní handicap při vstupu na ZŠ
 11. Diskriminace v multikulturní společnosti jako pedagogický problém
 12. Problém integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do vzdělávacího systému v České republice
 13. Názory českých studentů na migranty, jejich sociální a kulturní integraci (studenti VŠ/ žáci SŠ)
 14. Jak se žije (vybraná skupině) migrantům v ČR
 15. Stereotypické vnímání menšinových skupin na pracovišti
 16. Předškolní vzdělávání Vietnamců v České republice (či jiná národnost)
 17. Výchova dítěte v bilingvní rodině
 18. Multikulturní výchova na ZŠ / SŠ