SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

PhDr. Marcela Ehlová

Rozsah: 10 hodin

Cíle: Cílem předmětu je poskytnout  studentům DPS základní vhled  do problematikyspeciální pedagogiky a sociální patologie. Pozornost bude věnována speciální pedagogice a jejímu postavení k ostatním pedagogickým oborům, utváření speciální pedagogiky a jednotlivých „pedií“ a základním tématům ve vztahu handicapovaný jedinec a majoritní společnost. Sociální patologie je zaměřena na sociální jevy, chování a jednání narušující a ohrožující sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti.

Témata:

Speciální pedagogika, předmět, vztah k jiným vědním disciplínám
Členění speciální pedagogiky
Historický vývoj speciální pedagogiky
Systém péče o handicapované jedince
Psychopedie
Somatopedie
Logopedie
Tyflopedie (oftalmopedie)
Surdopedie
Etopedie
Kombinované vady
Specifické vývojové poruchy učení a chování
Základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací
Sociální deviace a sociálně patologické jevy

Požadavky na studenta:
- min. 80% účast;
- písemná samostatná práce;
- samostudium dle povinné a doporučené literatury

Atestace: Zkouška

Literatura:
ČERNÁ, M. Česká psychopedie.  Praha: Karolinum , 2008.
MÜHLPACHR, P. Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD s.r.o., 2007.
VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004.
CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001.
PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.
VAŠŤATKOVÁ, J. Moderní trendy ve speciální pedagogice s přesahem do sociální správy. Olomouc:Hanex, 2008.
MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996.
SLOWÍK, J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007.
KRAUS, Blahoslav; HRONCOVÁ, Jolana. Sociální patologie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7041-896-3.
FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možností ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
SOCHŮREK, Jan. Vybrané kapitoly ze sociální patologie. Vyd. 1. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2001. 81 s. ISBN 80-7083-494-3.
HRČKA, Michal. Sociální deviace. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. 302 s. ISBN 80-85850-68-0.
MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (přehled sociologických teorií). Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2.