NEUROPEDAGOGIKA

Ing. Milan Adámek, Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Rozsah: 24 hodin

Cíle: Student získá informace o možnostech současného výzkumu činnosti mozku s ohledem na včasná rozpoznávání možností vzniku různých patologií v oblasti chování a jednání člověka v různých věkových kategoriích. Student si posílí kompetence v oblasti včasné pedagogicko-psychologické diagnostiky.

Témata:

  1. Budování osobnosti – smysl, koncepce, vývoj problematiky. Prameny.
  2. Průběh vývojového procesu.
  3. Rizika maladaptace a jejich eliminace.
  4. Základy funkční neuroanatomie mozku.
  5. Přehled psychických poruch a poruch osobnosti.
  6. Principy psychoterapie.
  7. Resocializace, komunikace, anamnéza.
  8. Sociální interakce.
  9. Eliminace intrapsychických konfliktů.

Atestace:  Zkouška  

Literatura:
Adámek, M.: Budování osobnosti. Pardubice, studijní text 2013
Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1998
Höschl, C.:  Psychiatrie. Praha 2002
Koukolík, F.: Sociální mozek. Praha, Karolinum 2006
Koukolík, F.: Lidský mozek. Praha 2012
Paclt, I. a kol.: Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha, Grada 2007
Praško, J.: Poruchy osobnosti. Praha, Portál 2003
Praško, J.:  Úzkostné poruchy. Praha, Portál 2005
Prekopová, J.: Pevné objetí. Praha, Portál 2009
Příhoda, V.: Ontogeneze lidské psychiky 1 – 4. Praha, SPN 1963-67