Miroslav Kouba

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Narozen: 4. 3. 1979, Praha
Bydliště: Praha
E-mail: miroslav.kouba@upce.cz; mirce@centrum.cz
 
Vzdělání:
 • 2002 – 2010prezenční doktorské studium oboru Slovanské literatury. Název disertační práce: Konvergence a divergence makedonského obrození v kontextu jihoslovanské reality
 • 2007Rigorózní řízení na ÚSVS FF UK. Název rigorózní práce: Nástin dějin kultury na území Makedonie.
 • 1997 – 2002Magisterský studijní program Filologie ve studijním oboru makedonistika – slavistika všeobecná a srovnávací. Název diplomové práce: Rajko Žinzifov v kontextu slovanské vzájemnosti. Rusko a rusofilství ve vybraných kapitolách makedonského [národního] obrození.
 • 1997maturita
 
Studijní pobyty:
 • 2006Pobyt při Běloruské státní univerzitě v Minsku v rámci mezifakultní dohody. Účast na semináři Den české literatury v Minsku.
 • 2005Měsíční pobytová cesta po historických částech Makedonie (Bulharsko – Řecko – Makedonie – Albánie) - studium a analýza statutu makedonských národnostních menšin; účast na konferencích v Ochridu
 • 2004Měsíční specializační pobyt při Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Bulharsko
 • 200442. letní seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční bulharisty a slavisty při Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského, Sofie – Bankja, Bulharsko
 • 2003Mezinárodní seminář srbské a balkánské duchovní kultury, téma: Masky a kulturní prostor Balkánu, IKUM - Ústav literatury a umění, Arandjelovac 19 – 27. srpna; Bělehrad 28 – 30. srpna 2003, Srbsko a Černá Hora
 • 200336. mezinárodní seminář makedonského jazyka, literatury a kultury při Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje, Ochrid, Makedonie
 • 200240. letní seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční bulharisty a slavisty při Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského, Sofie – Bankja, Bulharsko
 • 200139. letní seminář bulharského jazyka a kultury pro zahraniční bulharisty a slavisty při Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského, Sofie – Bankja, Bulharsko
 • 2001Semestrální pobyt při Univerzitě Svatého Cyrila a Metoděje ve Skopji, Makedonie
 • 200033. mezinárodní seminář makedonského jazyka, literatury a kultury při Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje, Ochrid – Skopje, Makedonie
 • 199932. mezinárodní seminář makedonského jazyka, literatury a kultury při Univerzitě Sv. Cyrila a Metoděje, Ochrid – Skopje, Makedonie
 
Vědecké zaměření:
Sociokulturní kategorie a interpretační modely slovanského obrození; formování novodobých identit slovanských národů; nacionalismus, jeho vývoj a podoby.
Dějiny kultur na území slovanských zemí; dějiny slovanských literatur; 19. století ve slovanských zemích; mezislovanské kulturní vztahy; vztahy Balkánu a Orientu; jihoslovanský folklór. demografické proměny v jihoslovanských zemích
Výuka českého jazyka na bázi slovanských jazyků.
 
Zaměstnání:
 • od 2011(pokr.) Katedra literární kultury a slavistiky FF Univerzita Pardubice – odborný asistent
 • 2007 – 2011Katedra historických věd FF Univerzity Pardubice – asistent
 • 2003 – 2010Ústav slavistických a východoevropských studií, FF Univerzita Karlova – asistent
 
Pedagogická činnost na KLKS:
 • Slovanská literární emigrace
 • Multikulturalismus a kosmopolitismus ve slovanských kulturách
 • Demografie Bulharska a Balkánu
 • Základy bulharské literatury (Literatura staršího období)
 • Základy bulharské literatury II. (Bulharské obrození ve slovanském kontextu)
 • Praktická jazyková cvičení
 • Úvod do studia bulharštiny
 • Bulharský jazyk I.
 • Bulharský jazyk II.
 • Balkán – Orient: typologie kulturních vztahů
 • Reálie a současnost Bulharska
 • Jihoslovansko-polské literární kontakty - 19. a 20. století
 
Publikační činnost (výběr):
 
a) kapitoly v monografiích
 
 • Česko-bulharské vztahy(spoluautor – společně s Janem Rychlíkem a Vladimirem Penčevem), in: Hladký, Ladislav a kol. (eds.): Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Historický ústav AV ČR, Praha 2010, s. 225-252.
 • Преглед на историјата на културата на територијата на Македонија, in: Рихлик, Јан; Коуба, Мирослав: Историја на Македонија, Македонска реч, Скопје 2009, s. 389-536.
 • Nástin dějin kultury na území Makedonie, in: Rychlík, Jan; Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie, Nakladatelství Lidové noviny, edice Dějiny států, Praha 2003, s. 283-390.
 
b) statě, studie a odborné články
 
 • Charakteristiky národotvorného procesu Makedonců a Rusínů ve světle jazykové situace. Symbolická úloha spisovného jazyka pro makedonskou a rusínskou národní identifikaci, in: Vašek, Richard; Rychlík, Jan (eds.):Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha – Sofie 2010, s. 203-223.
 • Identitatea modernă a bulgarilor şi a romănilor în dialogurile interculturale din secolul al XIX-lea, in: Valentová, Libuše (ed.): Ipostaze ale identităţii româneşti, Rumunské oddělení Ústavu románských studií FF UK, Česko-rumunská společnost, Praha 2009, s. 77-84.
 • Меѓу Скопје и Венеција: Јаков Крајков и почетоците на илирските печатени книги(Македонија и илирскиот културен идентитет XVI – XVII век), in: ХХХV Научна конференција на XLI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2008, s. 123-133.
 • Vícejazyčnost a národní identita v kulturních modelech jihoslovanského obrození, in: Svatoň, Vladimír; Housková, Anna (eds.): Literatura na hranici jazyků a kultur, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, s. 138-151.
 • Od účasti k reminiscenci. Reflexe bulharské sociokulturní reality na stránkách Národních listů, in: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice, Praha 2008, s. 48-56.
 • Општословенскиот контекст на „Претпреродбенскиот“ период, , in: Современост - списание за литература, култура и уметност, бр.5/2007, Скопје 2007,s. 44-53.
 • Убавината на времето во македонскиот расказ (Рецепција на времето во македонските раскази од Жинзифов до Андоновски), in: Македонскиот расказ. Зборник трудови, Институт за македонска литература, Скопје 2007, s. 117-122.
 • Obrozenecká autobiografie jako forma přechodu od intimního k veřejnému (Sociokulturní a literární paralely), in: Балканистичен форум, кн. 1-2-3/2006, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 2006, s. 67-79.
 • Bělorusko – Morava – Makedonie: konvergence a divergence obrozeneckého procesu, in: Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model, Fakulta humanitních studií, Praha 2006, s. 225-238.
 • Идејата на духовното обединување на Балканот во јужнословенскиот литературен и културен контекст, in: ХХХII Научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура - Литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2006, s. 271-278.
 • Хърватски диалози през южнославянското възраждане, in: Славянски диалози – списание за славянски езици, литератури и култури, бр. 2-3/2005, год. II, Пловдив 2005, s. 137-143.
 • Промени на македонския литературен тероризъм, in: Тероризъм и интелектуализъм: балкански безпокойства, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград 2005, s. 56-63.
 • Makedonská literatura v českých překladech, in: Hrala, Milan (ed.): Český překlad II (1945 – 2004), Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta, Praha 2005, s. 246-259
 • Tradice a vlivy slovanské vzájemnosti v kulturách východní Evropy (Úvod do problému), in: Richterek, Oldřich (ed.): Dialog kultur III. Sborník příspěvků u vědecké konference s mezinárodní účastí, Oftis, Ústí nad Orlicí 2005, s. 225-233.
 • Српски дијалози у јужнословенском препороду, in: Српски југ – часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 3/2005 (пролеће), год. II, Ниш 2005, s. 95-113.
 • Hledání svobody v nesvobodě a revoluční období bulharského obrození. Vybrané literární a sociokulturní paralely, in: Научни трудове, том 41, кн. 1 – Филология, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2003, s. 257-264.
 • Transformacja kultury siły v siłę kultury w macedońskim odrodzeniu narodowym. Niektóre kontrowersje związane z okresem odrodzenia południowych Słowian; in: Zieliński, Bogusław (ed.): Wokół Macedonii: kultura siły – siła kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, Poznań 2002, s. 207-220.
 • Christofor Žefarović v rámci balkánské heraldiky, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca V, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2002, s. 76-87.
 • Země bulharská v cestopisných „Příhodách“ Václava Vratislava z Mitrovic, in: Homo bohemicus (Чешкият Homo bulgaricus), бр. 1/2, Издание на Бохемия клуб, София 2001, s. 40-51.
 
 
c) drobnější statě a články
 
 • Doslov – Román o destruktivní síle postmoderního snu, in: Flisar, Evald: Veliké zvíře samoty, Mladá fronta, Praha 2010, s. 244-252.
 • Bulgarişi Români în dialog intercultural, in: Magazín istoric, roč. XLIII, č. 7/2009, Bucureşti 2009, s. 21-24.
 • Doslov – Literární svět Milorada Paviće, in: Pavić, Milorad: Papírové divadlo, Mladá fronta, Praha 2009, s. 195-201.
 • „Zrcadlo“Kirila Pejčinoviće,in: Slovanský jih, 5/2007, Brno 2007, s. 6-8.
 
Členství v organizacích:
březen 2006 (pokr.)Člen redakční rady sborníku Acta Slavica et Baltica (Praha)
 
Jiné pracoviště:
 • 2002 – 2010 Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofická fakulta Univerzity Karlovy