doc. PhDr. Libuše Hornová

Vzdělání:
1991 - obhajoba disertační práce a udělení titulu docent pro současný anglický jazyk FF UP
1972  - doktorát z teorie vyučování cizím jazykům (PhDr.), FF UP Olomouc
1957 - 1961- studium na FF UP, Olomouc ukončené státní závěrečnou zkouškou z oborů angličtina -  čeština
 
Education:
1991 -  Associate Professor (docent) of  the English Language, Philosophical Faculty PU,
            Olomouc
1957 – 1961   Philosophical Fakulty,  Palacky University (PU) Olomouc,   majoring   in Czech and   English (1961)
1972 -  PhDr.  in Theory of Language Teaching , Philosophical Faculty, PU Olomouc .
 
Působení v zahraničí
1991- 1993 SSEES (School of Slavonic and East European Studies), University of London – výuka češtiny  v oborovém studiu, ověřování výzkumu
1993–1994 SSEES - hostující výzkumný pracovník
              DSLC (Diplomatic Service Language Centre) - výuka češtiny pro britské diplomaty,
              příprava zkušebních materiálů, zkoušky.
 
Internship abroad
1991 -  93 – lecturer  for students majoring in Czech, School of Slavonic and East European
            Studies (SSEES),  University of London;
1993 -  94 – honorary visiting fellow of SSEES; Czech teacher at Diplomatic Service
            Language Centre (DSLC), London.
 
Odborné zaměření
Výuka  syntaxe a  textové analýzy současného anglického jazyka, kontrastivní lingvistika.
Vývoj sylabů studijního programu učitelství anglického jazyka. 
 
Research interests:
Teaching syntax and discourse analysis of  the contemporary English language, contrastive  analysis of some features of the English and Czech languages; syllabi development.          
 
Další aktivity
1995 – 1997     proděkanka PdF UP, Olomouc;
1997 – 2003     prorektorka pro zahraniční věci, UP Olomouc ;
1995 – 2009     členka Vědecké rady PdF UP Olomouc ;
2001 – 2007     členka Vědecké rady FF Univerzity Pardubice;
1999 – 2004     členka/předsedkyně správní rady Fulbrightovy komise  .
 
Other activities
1995 - 1997      vice-dean of the Faculty of Education,  PU Olomouc ;
1997 – 2003     vice-rector for foreign affairs, UP Olomouc;
1996 – 2009     member of the academic board of PdF UP Olomouc;
2001 – 2007     member of the academic board of FF University of Pardubice;
1999 – 2004     member/chair of the management board of Fulbright Commission.
 
 
Přehled publikační činnosti v posledních letech /A survey of recent publications:
GUNESEKERA, R. Útes (překlad).  Praha : Nakladatelství Paseka, 2002., 180 stran.
 
HORNOVÁ, L. (ed.) Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na 2. stupni ZŠ u nás
a v zahraničí.Olomouc : Vydavatelství UP, 2003.
 
HORNOVÁ, L. Referenční slovník gramatických termínů. Olomouc : Vydavatelství UP, 2003, 86 stran. ISBN 80-244-0738-8.
 
HORNOVÁ, L. A Remark on the Meanings of the Semi-modals ´have to/ have got to. In : New Trends in  Educating Future Teachers of English. Sborník konference. Olomouc, 2005. s. 38 -47.
 
HORNOVÁ, L. Awfully Afraid of Analysis. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006, 98 stran. ISBN   80-244-1532-1
 
HORNOVÁ, L. Syntax 1 Olomouc : Vydavatelství UP, 2000. 60 s. ISSN 978-80-244-1854-4.
 
HORNOVÁ, L. Syntax 2. Olomouc : Vydavatelství UP, 2008, 60 s. ISSN 978-80-224-2175-9
2011
 
HORNOVÁ, L.: Vládkyně koření  (překlad), Brno,: Nakladatelství Jota, s.r.o., 2011, 266 s., ISBN 978-80-     7217-817-9  (Divakaruni, Ch.,B.: The Mistress of Spices.Anchor Books, 1997)
 
HORNOVÁ, L.: Description, Action, or Attitude? A Translator’s Remark on Two Novels  by Romesh Gunesekera and Chitra Banerjee Divakaruni.   In: American and British  Studies Annual vol. 4, 2011, ISSN 1803-6058, s.158-171 
      
HORNOVÁ, L.: Condition or conditional ?  In : New Trends in  Educating Future Teachers of English. Sborník konference. Olomouc, 2012 ( v tisku/ in print)