Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Vzdělání / Education:         
2008 – 2003: 
doktorské studium, Pedagogika (zaměření na anglický jazyk), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, téma disertační práce: Využití informačních technologií ve výuce odborného anglického jazyka: Blended learning v cizojazyčném vyučování.
 
Ph.D. studies, Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Thesis: Using ICT in ESP: Blended Learning in Foreign Language Teaching
 
1999 - 1992:  Ústav jazyků a humanitních studií, Univerzita Pardubice, obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – angličtina
 
University of Pardubice, Department of Languages and Arts (master degree in Foreign Language Teaching in Elementary Schools – English)
 
 
 
 
Zaměstnání / Work experience:
současnost – prosinec 2000:   Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra anglických a amerických studií
listopad 2000 – září 1997:      vedoucí pobočky Překladatelského servisu skřivánek, s.r.o. v Pardubicích
srpen 1997 – červen 1997:     brand co-ordinator firmy Tricotbest, s.r.o.
květen 1997 – září 1995:        učitelka, Obchodní akademie Pardubice
 
present – December 2000:     University of Pardubice, Faculty of Arts and Philosophy, Department of English and American Studies
November 2000 – September 1997: branch manager of Překladatelský servis skřivánek, s.r.o. Pardubice
August 1997 – June 1997:     brand co-ordinator, Tricotbest, s.r.o.
May 1997 – September 1995:            teacher of English, Commercial Academy, Pardubice
 
 
 
 
 
Odborné zaměření / Research interests:   
ICT ve výuce cizích jazyků (e-learning, blended learning), sociální a pedagogická komunikace, angličtina pro specifické účely (ESP – Business English), projektová výuka, organizace a hodnocení studentských praxí
 
ICT in ELT (e-learning, blended learning), educational and classroom communication, English for Specific Purposes (ESP - Business English), projects and students‘ internships
 
 
 
 
Publikační činnost / Publications:
Monografie / Monography:
Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISBN: 978-80-7395-347-8.
 
Článek v monografii / Chapter in monography:
Academic writing: modal verbs in the role of hedges. In Learner Corpora and English Acquisition. Pardubice: Univerzita Pardubice. s. 57-66. ISBN: 978-80-7395-946-3. (50%)
 
Články / Articles:
Pre-service English Language Teachers‘ Perceptions and Development of TPACK in the ICT-Integrated Course. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 143-149. ISBN 978-80-7435-615-5.
 
Blended learning kurz Prezentační dovednosti pro učitele. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 44-50. ISBN 978-80-7435-615-5.
 
Osobní učební prostředí českých a finských  studentů. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-327-7 (50%)
 
Virtual English Student Teacher. In Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. Munster: LIT Verlag Wien / LIT Verlag Berlin, 2013. s. 419-428. ISBN 978-3-643-50505-7. (50%)
 
Vývojové trendy v pojetí role učitele při integrování ICT do výuky anglického jazyka. In Ježková, V. (Ed.). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 675-682 . ISBN 978-80-7290-620-8.
 
Účast na dalších (mezinárodních) konferencích, přednáškách, atd. / Other conferences, lectures, etc.:
Blogs in Presentation Skills for Teachers. DisCo 2015: From analog education to digital education, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK a Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha, 2015.
 
Examining grammatical competence of English language student teachers. Hradec Králové Anglophone Conference 2015, Katedra anglického jazyka a literatury, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 2015.
 
Moodle Workshop Module in Project Paper Writing. Konference Unicom 2014, Univerzita Pardubice – JC, Pardubice, 2014.
 
Modul Workshop ve výuce akademického psaní v anglickém jazyce. 3. ročník mezinárodní konference MoodleMoot.cz, společnost PragoData Consulting, s.r.o., ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Metropolitní univerzitou Praha, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a EUNIS-CZ, Praha, 2014.
 
Building Subject Content Knowledge of Student Teachers. 12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English In/outside the frame, University of Pardubice, Pardubice, 2014. (50%)
 
Budování znalosti obsahu u studentů učitelství anglického jazyka. 22. ročník konference České asociace pedagogického výzkumu Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014. (33%)
 
Osobní učební prostředí vysokoškolských studentů. 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2013. (50%)
 
Analýza pragmatické kompetence: Hedging v bakalářských pracích studentů učitelství anglického jazyka (pilotní studie). 21. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, 2013. (50%)
 
Spoluorganizátor konference 12th International Cultural Studies Conference & 1st International Conference on Linguistics and Teaching/Learning English In/outside the frame (KAA, FF, UPa, 20.-21.10.2014)
 
Výukové Erasmus pobyty/Erasmus stays
Erasmus – výukový pobyt Maďarsko, Pécs, University of Pécs (31.3.-4.4.2014)
 
Erasmus - výukový pobyt Itálie, Foggia, University of Foggia (13.-18.5.2013)
 
Rozvojové a grantové projekty / Development and grant projects:
2014
Spoluřešitel projektu „Student-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí (Fond vzdělávací politiky MŠMT na rok 2014)“
 
Spoluúčast na celouniverzitních projektech (Univerzita a kampus bez bariér – Handicapy; Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice – in2)