POKYNY K PŘIHLAŠOVÁNÍ TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Témata katedry
 
Témata bakalářských prací oboru DMML pro školní rok 2017/2018 budou vypisována průběžně prostřednictvím systému STAG, jakmile budou k dispozici. Na témata bude možné se přihlašovat takto: Moje studium – Výběr kvalifikační práce – akademický rok 2017/2018 – vyhledat témata podle katedry, tzn. KDMML. Na každé téma se může přihlásit pouze jeden student, takže registrované téma bude studentovi následně přiděleno.
 
Vlastní témata
 
Student si může přihlásit i vlastní téma bakalářské práce. Téma je nejprve třeba prokonzultovat s některým z vyučujících (podle zaměření tématu). S příslušným vyučujícím je možné se předběžně domluvit i na vedení práce. Preferovaný vedoucí však nemusí být vždy přidělen jako skutečný vedoucí práce.
 
Student dále vyplní formulář „Návrh tématu BP nebo DP pro rok 2017/2018 pro studenty DFJP“, který je k dispozici na intranetu. První kolo přihlašování vlastních témat proběhlo 24. 4. 2017 – 31. 5. 2017, druhé kolo, kdy bude formulář opět přístupný, je plánováno na 1. 9. 2017 – 20. 9. 2017.
 
Témata schvaluje vedení KDMML. O výsledku schvalování budou studenti následně informováni e- mailem.
 
Další pokyny
 
Téma bakalářské práce je třeba si závazně přihlásit nejpozději do 31. 10. 2017, tzn., že do tohoto data musí mít student buď přihlášené některé z témat katedry, nebo schválené téma vlastní.
 
Začátkem listopadu budou k jednotlivým tématům oficiálně přiděleni vedoucí prací. Každý student se musí se svým vedoucím domluvit na konečné podobě osnovy práce a tu poté zadat do systému STAG. Podrobnější pokyny k vyplnění potřebných údajů do systému STAG budou k dispozici společně se seznamem témat s přidělenými vedoucími ve studijních materiálech k předmětu Bakalářský seminář.
 
Téma bakalářské práce je třeba koncipovat tak, aby práce splňovala následující požadavky:
  • první část je teoretická, tzn., obsahuje přehled teoretických přístupů souvisejících s danou problematikou,
  • druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu řešeného problému,
  • třetí část předkládá, na základě zhodnocení současného stavu, vlastní návrhy studenta na řešení daného problému.
 
Tyto pokyny se týkají studentů, kteří plánují SZZ v letním termínu 2018 nebo v zimním termínu 2019.