Pedagogická činnost

 

 

Studijní obor Dopravní management, marketing a logistika (DMML)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Charakteristika

Bakalářské studium je zaměřeno na získání základních teoretických znalostí z oblastí matematiky, operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Dále je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.

Cíle studia

Bakalářské studium je pojato tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit především v nižších funkcích v dopravních institucích státní a regionální správy, v podnikatelské sféře a ve firmách malého a středního rozsahu. Tomu odpovídá obsahová struktura studijního oboru s důrazem na prakticky zaměřené předměty. Cílem studia je příprava pracovníků s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke kvalifikovanému výkonu ekonoma a manažera v dopravě.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má solidní teoretický základ, na který navazují obecné ekonomické disciplíny a aplikační předměty, zaměřené na ekonomiku dopravního podniku, dopravní management a marketing a logistiku.

Absolvent má potřebné teoretické znalosti doplněné o systémové dovednosti, které může efektivně využívat v konkrétních podmínkách praxe.

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Charakteristika

Magisterské studium oboru "Dopravní management, marketing a logistika" je orientováno na problematiku teorie dopravy, aplikaci matematických a informačních disciplín a na aplikaci teoretických znalostí dopravního managementu, marketingu a logistiky. Studium je doplněno o teoreticky hlubší znalosti z technologie dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, kalkulací, tarifů a cen v dopravě a analýzy řídící a podnikové činnosti a personálního managementu.

Cíle studia

Cíle studijního oboru spočívají ve zvládnutí teoretických znalostí z oblasti logistiky v dopravě, dopravního managementu a marketingu, ekonomických disciplín a dalších navazujících předmětů a v případě nových vysokoškolských odborníků pro řešení náročných úkolů v dopravě a pro aktivní komunikaci se zahraničními odborníky v tomto oboru. Záměrem studia je poskytnout teoretické vzdělání budoucím řídícím pracovníkům v celém sektoru dopravy a i v podnikatelské sféře ostatních odvětví národního hospodářství.

Profil absolventa

Absolvent magisterského (inženýrského) oboru "Dopravní management, marketing a logistika" má široké teoretické znalosti z oblasti marketingu, personálního, finančního a krizového managementu včetně reengineeringu. Jeho odborný profil je doplněn znalostmi z technologie a řízení dopravy, mezistátní dopravy, zasílatelství, pojišťovnictví, prognostického inženýrství i analýzy řídící a podnikové činnosti.

Absolvent tohoto studia prakticky uplatní moderní metody ekonomického řízení u dopravních a spedičních podniků v podmínkách udržitelného rozvoje společnosti a dále ve vědeckovýzkumných organizacích a školství. Profil absolventa splňuje požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech.

Management, marketing a logistika ve spojích (MMLS)

BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Charakteristika

Studijní obor Management, marketing a logistika ve spojích je určen především pro absolventy logistických, telekomunikačních a poštovních oborů. Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti elektronických komunikací (mobilní telefonie, internet, e-commerce, m-commerce), a logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb. Studijní plán tohoto studijního oboru je sestaven jednak z teoretických předmětů všeobecného základu a jednak z předmětů odborně zaměřených na oblast daného studijního oboru (logistika s následným zaměřením na expresní přepravy, elektronický obchod a související ICT problematika, technologie, management, marketing a ekonomika elektronických komunikací a expresních a poštovních služeb).

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru má znalosti z logistiky, managementu, marketingu a ekonomiky sektoru elektronických komunikací, a technologie expresních, kurýrních a poštovních služeb. Velký důraz je při výchově budoucích odborníků kladen také na praktickou složku výuky. Děje se tak formou exkurzí, odborných praxí, zadávání bakalářských a diplomových prací přímo firmami z uvedených oblastí, účasti odborníků z těchto podniků na výuce specializovaných předmětů, podílení se na realizaci výzkumných projektů řešících konkrétní podnikové problémy apod. Absolvent je schopen řešit problémy spojené s výkonem odborných funkcí v sektoru elektronických komunikací (mobilní operátoři, e-shopy apod.), logistických, expresních, kurýrních a poštovních služeb, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev, poradenských subjektů, ve výzkumných ústavech apod. Má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních. Vědomosti nabyté v rámci bakalářského studia vytvářejí u posluchačů rovněž předpoklady k pokračování ve studiu navazujícího magisterského studijního programu příbuzné orientace a zaměření.
 

Bakalářské strukturované studium
Magisterské studium
Doktorské studium

 

  V roce 2014

Restrukturalizace alternativních předmětů dle aktuálních požadavků.