UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Směrnice č. 4/2016
Věc:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pro AR 2017/2018
Působnost pro:
uchazeče o studium
Účinnost od:
26. 9. 2016
Vypracovala:
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., proděkanka
Schválil:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan
 
 
V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 6 části druhé Statutu Univerzity Pardubice, vyhlašuji následující pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice:
 
I. Obecné informace o přijímacím řízení
 
Termín podání přihlášek pro:
 
 
bakalářské programy:
31. 3. 2017
 
navazující magisterské programy:
30. 4. 2017
 
obory akreditované v anglickém jazyce:
30. 4. 2017
Závazný termín přijímacích zkoušek:
 
 
bakalářské programy:
5. – 6. 6. 2017
 
navazující magisterské programy:
19. – 23. 6. 2017
Místo konání přijímacích zkoušek:
Univerzita Pardubice
Den otevřených dveří:
8. 2. 2017
 
Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení FF UPa do 31. 3. 2017 (případně do 30. 4. 2017 pro navazující magisterské studium) spolu s originálem dokladu o zaplacení administrativního poplatku v případě, že je podávána přihláška v papírové podobě.
 
Banka:
KB Pardubice
Účet:
37030561/0100
Variabilní symbol:
1920
Konstantní symbol:
 
Specifický symbol:
379 pro složenku
308 pro bezhotovostní převod
oborové číslo uchazeče pro e-přihlášku
rodné číslo uchazeče pro papírovou přihlášku
Poplatek za přijímací řízení:
500 Kč
Název účtu adresáta:
Univerzita Pardubice – FF
Studentská 95
532 10 Pardubice
 
V přihlášce uchazeči uvedou přesný název studijního programu a oboru studia.
Přihlášky, které nebudou podány do stanoveného termínu, přihlášky, u kterých nebude uhrazen administrativní poplatek, nebo přihlášky s formálními nedostatky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.
V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení nebo zruší přihlášku na FF, fakulta jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací, případně ani nepřevádí na jiné školy.
 
 
Předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení předloží uchazeč při přijímací zkoušce, případně do dodatečně stanoveného termínu. Uchazeči, kteří maturovali v předcházejících letech, zašlou požadované dokumenty jako přílohu přihlášky.
 
Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je student povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu, případně vysvědčením o SZZ. Tyto dokumenty student předloží nejpozději v den konání zápisu do studia. Pokud student ukončil požadované vysokoškolské studium v předchozích letech, zašle požadované dokumenty jako přílohu přihlášky. Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej zašle na studijní oddělení Fakulty filozofické (poštou nebo e-mailem) do 30. 4. 2017.
 
Uchazeč o bakalářské studium oboru akreditovaného v anglickém jazyce je povinen vyplnit v přihlášce všechny uvedené náležitosti. K přihlášce uchazeč přiloží nostrifikaci maturitního vysvědčení (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice), životopis, kopii pasu a 2 fotografie pasového formátu. Všechny přiložené dokumenty musí být přeloženy do anglického jazyka (v případě, že originál dokladu není v anglickém jazyce, požaduje se ověřený překlad) vyjma nostrifikace maturitního vysvědčení. V těchto případech není stanoven poplatek za přihlášku. Termín, forma a podmínky přijetí i způsob hodnocení výsledků je shodný jako u programů akreditovaných v českém jazyce.
 
Uchazeč o navazující magisterské studium oboru akreditovaného v anglickém jazyce je povinen vyplnit v přihlášce všechny uvedené náležitosti. K přihlášce uchazeč přiloží nostrifikaci diplomu a Diploma Supplement (rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního diplomu, Diploma Supplement v České republice), životopis, kopii pasu a 2 fotografie pasového formátu. V těchto případech není stanoven poplatek za přihlášku. Termín, forma a podmínky přijetí i způsob hodnocení výsledků je shodný jako u programů akreditovaných v českém jazyce.
 
Přesné datum, čas a místo konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, která bude uchazečům o bakalářské studium zaslána nejpozději 30 dnů před termínem konání zkoušky, uchazečům o navazující magisterské studium nejpozději 15 dnů před konáním zkoušky.
Před přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.
Náhradní termíny přijímací zkoušky se nevypisují.
 
Rozhodnutí o přijetí je uchazeči zasláno ve smyslu odst. 7 čl. 6 Statutu UPa  do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení, a to doporučeným dopisem. Výsledky přijímacího řízení jsou rovněž zveřejněny na veřejně přístupném www serveru Univerzity Pardubice.
Uchazeč má právo v předem domluveném termínu do uplynutí 30 dnů od konání písemné přijímací zkoušky nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
Případnou žádost o přezkoumání rozhodnutí podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne doručení příslušného rozhodnutí děkana. Žádost se podává děkanovi fakulty.

 
 
Počet studentů přijímaných v roce 2017/2018
Bakalářské studijní obory:
Studijní program
Studijní obor
 
 
Jednooborové studium
 
B6101 Filozofie
6101R004 Filozofie
20
 
 
6101R014 Religionistika
20
 
B6107 Humanitní studia
6107R003 Humanitní studia
60
 
B6703 Sociologie
6703R003 Sociální antropologie
60
 
B7105 Historické vědy
7105R035 Kulturní dějiny
40
 
 
7105R051 Historicko-literární studia
35
 
 
7105R053 Spisová a archivní služba
15
 
B7310 Filologie
7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi
40
 
 
7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi
40
 
B7507 Specializace v pedagogice
7507R062 Anglický jazyk – specializace v pedagogice
40
 
Dvouoborové studium
 
B7310 Filologie
6101R004 Filozofie + 7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi
10
 
 
6101R014 Religionistika + 7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi
10
 
 
7310R255 Slavistická studia zemí Evropské unie + 7105R021 Historie
40
 
 
7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi + 7105R021 Historie
20
 
B7105 Historické vědy
7310R065 Ochrana hmotných památek + 7105R021 Historie
35
 
10
 
 
Navazující magisterské studijní obory:
N6101 Filozofie
6101T004 Filozofie
15
 
6101T014 Religionistika
15
N6703 Sociologie
6703T003 Sociální antropologie
30
N7105 Historické vědy
7105T035 Kulturní dějiny
50
N7310 Filologie
7310T004 Anglická filologie
20
N7503 Učitelství pro základní školy
7503T006 Učitelství anglického jazyka
20
N7507 Specializace v pedagogice
7507T086 Resocializační pedagogika
35
 
Způsob vedení dokumentace:
Evidenci a dokumentaci k přijímacímu řízení vede studijní oddělení. Dokumentace obsahuje přihlášku ke studiu, opravený písemný test, protokol o ústní zkoušce, kopii rozhodnutí a kopii maturitního vysvědčení případně VŠ diplomu či jiných příloh.
 

 
 
II. Informace o přijímacím řízení do jednotlivých studijních oborů
 
1.  Bakalářské studijní programy jednooborové
 
B6101 Filozofie – obor 6101R004 Filozofie – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtené filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
B6101 Filozofie – obor 6101R014 Religionistika – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test, který je uspořádán takto:
       a) humanitní vědomosti historie, geografie, literatura, politika                           15 otázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       b) schopnosti logického myšlení                                                                            5 otázek
       c) znalost terminologie humanitních oborů                                                          10 otázek
       d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání
           a informací z hromadných sdělovacích prostředků                                          20 otázek
    
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci (c) a další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 20.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student k přihlášce přiloží ověřené kopie těchto dokladů.
 
 
B6107 Humanitní studia – obor 6107R003 Humanitní studia – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test, který má dvě bodované části:
a) test všeobecných znalostí ze souboru společenských věd
b) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.)
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 100) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
B6703 Sociologie – obor 6703R003 Sociální antropologie – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test ze základů společenských věd (sociální antropologie, sociologie, historie, geografie, politologie) – skládá se z uzavřených a jedné otevřené otázky.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 40) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 60 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
B7105 Historické vědy         – obor 7105R035 Kulturní dějiny
                                               – obor 7105R053 Spisová a archivní služba
                                               – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test, který má dvě bodované části. První z nich zjišťuje obecné předpoklady k vysokoškolskému studiu. Druhá ověřuje  uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a hloubku zájmu o obor.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci (c) bodu a) a b) a další v pořadí podle počtu získaných bodů od nejlepšího do celkového počtu 40 – obor Kulturní dějiny, 15 – obor Spisová a archivní služba. Kritériem pro přijetí těchto dalších uchazečů je umístění v pořadí sestaveném na základě součtu bodů (maximálně 100) dosažených v obou částech písemné přijímací zkoušky.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře“. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b) Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
B7105 Historické vědy         – obor 7105R051 Historicko-literární studia – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je písemná, ověřuje znalosti z kulturní historie.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 35 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.                                                         
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
B7310 Filologie – obor 7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu..
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů z písemného testu (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá dalších 10 bodů v přijímacím řízení.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 

 
 
B7310 Filologie – obor 7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test, který ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou uchazeči splňující podmínky v bodu (c) a další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 40.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doloží úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na minimální úrovni B1
(s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Uchazeč přiloží certifikát k přihlášce k přijímacímu řízení.
 
 
B7507 Specializace v pedagogice – obor 7507R062 Anglický  jazyk – specializace v pedagogice – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. K přihlášce je student povinen přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeží ve vzdělávacích institucích.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů z písemného testu (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá dalších10 bodů v přijímacím řízení.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 

 
 
2.  Bakalářské studijní programy dvouoborové
 
B7105 Historické vědy – obor 7105R021 Historie (dvouobor) – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemná přijímací zkouška, která se skládá ze dvou částí:
a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.),
b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře,
Pro kombinaci Historie + Ochrana hmotných památek je přijímací zkouška společná.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) a b) další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u přijímacích zkoušek (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu dle jednotlivých kombinací.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře“. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b) Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
B7105 Historické vědy – obor 7310R065 Ochrana hmotných památek (dvouobor)
                            -  prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemná přijímací zkouška, která se skládá ze dvou částí:
a) test studijních předpokladů (způsoby myšlení a uvažování, logičnost apod.),
b) písemná zkouška ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře,
Pro kombinaci Historie + Ochrana hmotných památek je přijímací zkouška společná.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek bodu a) a b) další v pořadí podle počtu získaných bodů dosažených u přijímacích zkoušek (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 35.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře“. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b) Je autorem soutěžní práce Studentské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
B7310 Filologie – obor 6101R004 Filozofie (dvouobor) - prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtené filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 10 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
B7310 Filologie – obor 6101R014 Religionistika (dvouobor) – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemný test, který je uspořádán takto:
       a) humanitní vědomosti historie, geografie, literatura, politika                           15 otázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       b) schopnosti logického myšlení                                                                            5 otázek
       c) znalost terminologie humanitních oborů                                                          10 otázek
       d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání
           a informací z hromadných sdělovacích prostředků                                          20 otázek
    
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci (c) další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 20.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student k přihlášce přiloží ověřené kopie těchto dokladů.
 
 
B7310 Filologie – obor 7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška má písemnou formu. Test ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur. Maximální možný počet bodů je 100.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou uchazeči splňující podmínky v bodu (c) a další v pořadí podle počtu bodů od nejlepšího do celkového počtu 20.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doloží úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na minimální úrovni B1
(s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Uchazeč přiloží certifikát k přihlášce k přijímacímu řízení.
 
 
B7310 Filologie – obor 7310R255 Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouobor) – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Písemná přijímací zkouška, která se skládá ze dvou částí:
a) test ověřující uchazečovu základní orientaci v historických událostech a jejich souvislostech a v odborné literatuře,
b) test ověřující vybrané řečové dovednosti a znalost lexikálně gramatických struktur angličtiny.
Uchazeč předkládá doklad o maturitní zkoušce na střední škole a doklad o zdravotní způsobilosti absolvovat samostatně v průběhu studia semestrální stáž na vysoké škole v zahraničí.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou a) uchazeči splňující podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, b) uchazeči, kteří vykonají úspěšně přijímací zkoušku a umístí se v pořadí podle počtu bodů (maximálně 100) do takového místa, které doplní celkový počet přijatých uchazečů na 40.                                                                       
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje alespoň jeden z těchto předpokladů:
a) Maturoval na gymnáziu z dějepisu se známkou 1, z angličtiny se známkou 1 nebo 2. Při maturitní zkoušce dosáhl studijního průměru nejvýše 1,30 a v průběhu středoškolského studia nebyl z žádného předmětu klasifikován hůře než „dobře“. Jako doklad k žádosti přikládá ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení posledních čtyř ročníků středoškolského studia.
b) Je autorem soutěžní práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru historie nebo příbuzných společensko-vědních oborech, s níž se účastnil celostátního kola této soutěže nebo se umístil na 1. až 3. místě v krajském kole. Jako doklad k žádosti přikládá ověřenou kopii soutěžního diplomu a jeden exemplář rukopisu soutěžní práce. Zároveň maturoval na gymnáziu z angličtiny se známkou 1 nebo 2.
Žádá-li uchazeč o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky podle bodu a) nebo podle bodu b), přikládá příslušné doklady (maturitní vysvědčení, soutěžní diplomy, rukopis soutěžní práce) k přihlášce k přijímacímu řízení.
Pokud uchazeč maturuje v roce konání přijímacího řízení, může příslušné doklady spolu s žádostí o přijetí bez přijímacího řízení předložit dodatečně, a to tak, aby byly studijnímu oddělení doručeny nejpozději třetí pracovní den předcházející termínu konání přijímací zkoušky. I uchazeč, který žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, se dostaví k písemné zkoušce ve stanoveném termínu. Před zahájením písemné přijímací zkoušky pak bude informován o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno.
 
 
B7310 Filologie – obor 7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů z písemného testu (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku na úrovni B2 (Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá dalších 10 bodů v přijímacím řízení.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 

 
 
3. Navazující magisterské programy
 
N6101 Filozofie – obor Filozofie – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
 • Přijímací zkouška má charakter pohovoru. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu 2 – 4 normostran mimo bibliografii. Během pohovoru uchazeči ústně představí projekt své diplomové práce a prokáží základní orientaci ve zvoleném tématu. Uchazeči, pokud již mají po SZZ, respektive dopsali bakalářskou práci, předloží práci komisi.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Celkový součet bodů (maximálně100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.  Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 20 a více bodů.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N6101 Filozofie – obor 6101T014 Religionistika – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní. Má charakter pohovoru, který je bodován (maximálně 100 bodů). Součástí pohovoru je diskuse nad projektem diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 6 normostran. Projekt musí obsahovat návrh tématu, výzkumné otázky, předpokládaný postup práce, zvolenou teorii a metody a také přehled bibliografie, případně jiných zdrojů (například u terénního výzkumu přehled kontaktních osob). Projekt diplomové práce je nutno odeslat společně s přihláškou do přijímacího řízení na studijní oddělení FF UPa do termínu stanoveného fakultou. Studenti jiných oborů, nežli je religionistika, a také všichni studenti jiných fakult, nežli je FF Univerzity Pardubice, musí přijímací komisi předložit dodatek k diplomu, potvrzený výpis zkoušek, nebo svůj index.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 15 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.     
                        
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N6703 Sociologie – obor 6703T003 Sociální antropologie – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní. V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní vlastní modelový projekt diplomové práce a prokáže dobrou orientaci v sociální antropologii a příbuzných společenskovědních disciplínách. Během rozpravy bude orientačně prověřen stupeň znalosti anglického jazyka. Uchazeč zašle na studijní oddělení spolu s přihláškou (nejpozději však do 30. 4.) osobně, mailem nebo poštou projekt své zamýšlené diplomové práce v rozsahu 1-2 normostrany (včetně odborných zdrojů). Pokud chce volit modul vizuální antropologie, zahrne do projektu vlastní představu o audiovizuálním zpracování svého tématu.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 30 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 25 a více bodů.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N7105 Historické vědy – obor  7105T035 Kulturní dějiny – prezenční forma studia
            zaměření: gender history, regionální dějiny, soudobé dějiny, dějiny literární
kultury, péče o kulturní dědictví, kulturně historická slavistika
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní, spočívá v obhajobě projektu v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu mimo bibliografii, zaměřeného na některý z níže uvedených modulů studia (gender history, regionální dějiny, soudobé dějiny, dějiny literární kultury, péče o kulturní dědictví, kulturně-historická slavistika). Tento projekt by měl během studia vyústit v diplomovou práci. Při přípravě projektu je žádoucí, aby uchazeč přihlédl k náplni diplomního semináře, na němž by měla být diplomová práce řešena. Jedná se o následující diplomní semináře:
gender history; soudobé dějiny; regionální modul se zaměřením na výzkum historických staveb, regionální modul se zaměřením na raný novověk, regionální modul se zaměřením na novější dějiny, modul dějiny literární kultury, modul péče o kulturní dědictví, modul kulturně-historická slavistika.
V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní svůj projekt a prokáže dobrou orientaci v současném českém i evropském historickém bádání.
 
(b) Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí v rámci každého jednotlivého modulu, podle kterého budou přijati uchazeči do celkového počtu 50 v uvedeném studijním oboru.
Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 60 a více bodů.
 
(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N7310 – Filologie -  obor Anglická filologie
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Filologie oboru Anglický jazyk. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu minimálně 3 strany textu mimo bibliografii.
Přijímací zkouška je ústní, uchazeč v jejím průběhu představí a zdůvodní svůj projekt diplomové práce a prokáže úroveň dosažených znalostí v oboru (tj. současný anglický jazyk, literatura a kulturní studia).
(b) Způsob hodnocení výsledků
Kritériem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení ústní přijímací zkoušky (maximálně 100). Uchazeč, který z ústní zkoušky získá méně než 60 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl. Ke studiu bude přijato 20 nejúspěšnějších uchazečů.
 
(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N7503 Učitelství pro základní školy – obor 7503T006 Učitelství anglického jazyka – prezenční forma studia
 
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Specializace v pedagogice se zaměřením na anglický jazyk nebo programu obsahově srovnatelného, tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyka a literatura), tak i složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky.
Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu minimálně 3 strany textu mimo bibliografii, dále lékařské potvrzení o tom, že student je schopen vykonávat učitelskou profesi, a potvrzení o absolvovaných předmětech výše uvedených složek v Bc. studiu.
Přijímací zkouška je ústní, uchazeč  v jejím průběhu představí a zdůvodní svůj projekt diplomové práce a prokáže úroveň dosažených znalostí v oboru (tj. současný anglický jazyk, literatura a kulturní studia) i v oblasti specializace v pedagogice a také motivaci a osobnostní předpoklady k výkonu učitelské profese. K přihlášce je student povinen přiložit potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi a mládeží ve vzdělávacích institucích.
 
(b) Způsob hodnocení výsledků
Kritériem pro přijetí uchazečů je pořadí, jehož dosáhli součtem bodového ohodnocení ústní přijímací zkoušky (maximálně 100). Uchazeč, který z ústní zkoušky získá méně než 60 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl. Ke studiu bude přijato 20 nejúspěšnějších uchazečů.
 
(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
 
N7507 Specializace v pedagogice – obor Resocializační pedagogika – prezenční forma studia
 
(a) Forma a podmínky přijímacího řízení
Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací.
Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, student prokazuje orientaci v problematice oboru, motivaci ke studiu, hodnocen je prospěch v Bc. studiu a to následovně: prospěl s vyznamenáním – 10 bodů; prospěl velmi dobře – 5 bodů; prospěl – 0 bodů.  Uchazeč předloží Diploma Supplement nebo potvrzení o vykonaných zkouškách a zápočtech. Maximální možný počet dosažených bodů je 100.
U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie, historie, právo a metodologie vědeckého výzkumu. Dále odborné znalosti v oblasti sociální politika a práce, multikulturní výchova, školský management, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru, systém celoživotního vzdělávání a statistika a informační technologie.
Pokud student absolvoval bakalářský obor humanitního zaměření, který nemá pedagogickou specializaci, složí v prvním semestru studia rozdílovou zkoušku.
 
(b) Způsob hodnocení výsledků
Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 35 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu.
 
(c) Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Pokud se uchazeč umístí na 1. až 3. místě v soutěži o nejlepší projekt diplomové práce pořádané FF UPa, má právo požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky.
 
III. Zvláštní ustanovení
 
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v dalších bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické, které jsou akreditovány v pozdějším období, jsou uvedeny v dodatku k této směrnici.
V případě, že nejsou obsazena místa na některých studijních oborech zajišťovaných Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice a uchazeč úspěšně složil přijímací zkoušky na jiném studijním programu nebo oboru, ale nemohl být z kapacitních důvodů přijat, může mu být děkanem nabídnuto studium jiného studijního programu nebo oboru, i když k němu nepodal přihlášku. Při ověřování podmínek pro přijetí ke studiu v nabízeném studijním oboru bude respektováno procentuální bodové ohodnocení přijímací zkoušky složené v rámci přijímacího řízení k přijetí do studijního oboru, k němuž podal uchazeč přihlášku.
 
Děkan Fakulty filozofické může vypsat 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena místa z 1. kola. V tomto případě jsou pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu shodné, data podávání přihlášek a konání přijímacích zkoušek jsou uvedena v dodatku k této směrnici. 
 
                                                 
Pardubice                                                                               prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.        
                                                                                                                děkan
 
 
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech FF UPa
 
 
UNIVERZITA PARDUBICE
Fakulta filozofická
Dodatek č. 1 ke směrnici č. 4/2016
Věc:
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
Působnost pro:
uchazeče o studium
Účinnost od:
 
Vypracovala:
PhDr. Šárka Ježková, Ph.D., proděkanka
Schválil:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan
V souladu s § 49, § 50 a § 58 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 6 části druhé Statutu Univerzity Pardubice vyhlašuji následující pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském programu:
B7310 Filologie – obor 7310R190 Německý jazyk pro odbornou praxi + 6101R004 Filozofie, B7310 Filologie – obor 7310R190 Německý jazyk pro odbornou praxi + 6101R014 Religionistika
 
I. Počet studentů přijímaných v roce 2017/2018
Bakalářské studijní obory dvouoborové:
 
Studijní program
Studijní obor
 
B7310 Filologie
7310R190 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) + 6101R004 Filozofie (dvouobor)
10
B7310 Filologie
7310R190 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) + 6101R014 Religionistika (dvouobor)
10
 
 
II. Informace o přijímacím řízení do jednotlivých studijních oborů
B7310 Filologie – obor 7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) + obor 6101R004 Filozofie (dvouobor)
 
7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor)
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška má písemnou formu. Test ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou uchazeči splňující podmínky v bodu (c) a další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 10.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doloží úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na minimální úrovni B1
(s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Uchazeč přiloží certifikát k přihlášce k přijímacímu řízení.
 
6101R004 Filozofie
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtené filosofické literatuře, jejíž seznam předkládají komisi při pohovoru.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 10 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
B7310 Filologie – obor 7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor) + obor 6101R014 Religionistika (dvouobor)
 
7310R348 Německý jazyk pro odbornou praxi (dvouobor)
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška má písemnou formu. Test ověřuje řečové dovednosti jako čtení, psaní a dále také znalosti lexikálně-gramatických struktur.
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou uchazeči splňující podmínky v bodu (c) a další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 100) od nejlepšího do celkového počtu 10.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek 
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doloží úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na minimální úrovni B1
(s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu. Uchazeč přiloží certifikát k přihlášce k přijímacímu řízení.
 
 
6101R014 Religionistika
 1. Forma a podmínky přijímacího řízení
Přijímací zkouška zahrnuje písemnou část, která je uspořádána takto:
       a) humanitní vědomosti historie, geografie, literatura, politika                           15 otázek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       b) schopnosti logického myšlení                                                                            5 otázek
       c) znalost terminologie humanitních oborů                                                          10 otázek
       d) znalost religionistické látky v rozsahu středoškolského vzdělání
            a informací z hromadných sdělovacích prostředků                                         20 otázek
      Otázky u bodů poskytují vždy tři možnosti odpovědí, z nichž jedna je správná. 
      Za správně zodpovězenou otázku je 1 bod.  
 
 1. Způsob hodnocení výsledků
Přijati budou po uchazečích uvedených v odstavci (c) a další v pořadí podle počtu bodů (maximálně 50) od nejlepšího do celkového počtu 10.
 
 1. Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek      
Uchazeč má právo písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud splňuje následující podmínky a doloží je úředně ověřenými kopiemi vysvědčení.
Uchazeč má průměr známek z dále uvedených předmětů na střední škole (pokud se tyto předměty vyskytují) do 1,60 včetně (při běžném pětistupňovém známkování). Jde o tyto předměty: čeština (resp. vyučovací jazyk), cizí jazyky, dějepis, základy společenských věd, religionistika, přičemž průměr je počítán ze známek minimálně ze tří různých předmětů. Průměr se počítá z výročních vysvědčení prvních tří ročníků a pololetního čtvrtého ročníku. Student k přihlášce přiloží ověřené kopie těchto dokladů.
 
 
Pardubice                                                                   prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.        
                                                                                                  děkan