Studijní program:
  B7105 Historické vědy
Studijní obor:
  7105R051 Historicko-literární studia
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  35
Počet uchazečů 2016/2017:
  51
Počet přijatých 2016/2017:
  25
 
Charakteristika oboru:
Cílem studijního oboru je nabytí teoretických znalostí, poznatků a praktických dovedností z oborů historie, literární vědy a teorie kultury, zvládnutí vybraných interpretačních a kreativních dovedností s přihlédnutím k různým komunikačním situacím a porozumění široké škále historické a sociální podmíněnosti textu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolvent oboru si osvojí základní vědomosti o historickém vývoji západní literatury s dílčími přesahy k písemnictví jiných kultur. V závislosti na zvoleném profesním modulu dosáhne odborné znalosti, poznatků a dovedností z kulturních dějin, ze srovnávacích dějin literatury, z teorie a interpretace literárního textu, budou mu zpřístupněny základy mediální práce, stejně tak jako konkrétní vědomosti o vybraných literárních a s nimi souvisejících kulturních kontextech v jejich historické proměnlivosti.
Absolventi se uplatní jako odborníci schopní poskytovat základní lektorskou a konzultační službu při práci s tištěnými a elektronickými médii, kvalifikovaně plnit požadavky spojené s funkcemi tiskového a mediálního mluvčího správních či kulturních institucí, dále naleznou uplatnění v řadě neziskových organizací a veřejných nebo soukromých nadací různého zaměření a druhu.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Uchazeč absolvuje písemný test ověřující znalosti kulturní historie.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 35 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu.
 
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz:
ne