Studijní program:
  B6101 Filozofie
Studijní obor:
  6101R004 Filozofie
Forma studia:
  prezenční
Délka studia, akademický titul:
  3 r., Bc.
Počet přijímaných 2017/2018:
  20
Počet uchazečů 2016/2017:
  34
Počet přijatých 2016/2017:
   7
 
Charakteristika oboru:
Bakalářské studium filozofie je zaměřeno na klasická filozofická témata s extenzí k otázce výchovy. Cílem je uvést studenty do systematického, tj. vědeckého myšlení; naučit je práci s odbornými prameny a kritickému myšlení; na základě toho porozumět problematice metody společensko-pedagogických oborů a shledat úskalí a klady aplikace teoretických poznatků do praxe; konkretizovat pedagogické myšlení ve filozofickém kontextu.
 
 
Profil a uplatnění absolventa:
Absolventi získají obecný vhled a dílčí specializační znalosti o vztahu filozofie a výchovy v kontinuitě evropského myšlení od antiky po dnešek, o významu aplikace filozofických poznatků na problémy výchovy a vzdělávání a nutnosti jejich hlubšího promýšlení. Osvojí si podle vlastní volby rovněž podrobnější znalosti o problematice školské politiky a školského managementu, což budou moci posuzovat v interdisciplinárním kontextu.
Předpokládaným uplatněním absolventů jsou všechny oblasti společnosti, které se nějak dotýkají správy a kultivace hodnot vzdělání a výchovy. Praktickým uplatněním mohou být subjekty na úrovni státní správy či soukromé instituce zabývající se sebevzděláváním, případně organizace neziskové; poradenství v otázkách vzdělávání, odborná osvětová činnost.
 
 
Požadavky a předměty přijímací zkoušky:
Přijímací zkouška je ústní, ověřuje znalosti základů společenských věd na úrovni střední školy. Dále uchazeč prokáže zájem o zvolený obor a schopnost diskutovat o přečtení filozofické literatuře, jejíž seznam předkládá komisi při pohovoru.
 
 
Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:
Podle počtu dosažených bodů (maximálně 50 bodů) je sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.
 
 
Pravidla pro možné prominutí přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky se nepromíjejí.
 
 
Přípravný kurz:
ne