Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita

Vedoucí ateliéru:

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, e-mail jan.vojtechovsky@upce.cz  

 
Docent:
doc. Jaroslav J. Alt, ak. mal., e-mail jaroslavj.alt@upce.cz
 
Asistenti:
MgA. Zuzana Wichterlová, e-mail zuzana.wichterlova@upce.cz
 
MgA. Daniela Jakubů, e-mail daniela.jakubu@upce.cz
 
 

Výuka restaurování nástěnné malby stála v prostředí tzv. „Československé restaurátorské školy“  až do 90. let 20. století víceméně stranou. Samostatné školení v tomto oboru, které je od roku 1993 v Litomyšli zavedeno, koresponduje se systémem výuky praktikovaným již několik desetiletí na prestižních evropských vysokých školách. Rozhodující pro dělení restaurátorských technik je dle našeho názoru totiž spíše otázka podložky (omítka, dřevo, plátno), než výtvarné kategorie (malba, socha), protože každá z těchto podložek vyžaduje zcela odlišný technický a technologický přístup. Protože je nástěnná malba oborem, který měl především v minulosti četné varianty obsahové i technologické, je cílem ateliéru vychovávat takové restaurátory, kteří budou schopni obsáhnout danou problematiku v celé její šíři. Kromě nástěnné malby jsou studenti seznamováni i s poznatky o restaurování sgrafita a dalších omítkových technik.

 

Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita, podobně jako ostatní ateliéry a katedry Fakulty restaurování, úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými vysokými školami, odbornými pracovišti i jednotlivými odborníky v oblasti restaurování historických uměleckých děl v řadě zemí Evropy. Studenti každoročně vyjíždějí na zahraniční stáže, kde mohou sledovat aktuální dění v oboru a získávat další zkušenosti i mimo půdu fakulty.

 

 

Bakalářský stupeň studia

Studenti se v rámci ateliérové výuky na bakalářském stupni seznamují nejprve s výtvarnými a technickými aspekty nástěnných maleb, ve kterých se musí absolvent tohoto oboru bezpečně orientovat, neboť každá z různých technik nástěnné malby vyžaduje odlišný přístup i postupy. Od třetího ročníku je pak zintenzívněna výuka samotného restaurování na historických objektech, která je nicméně do studia zařazena již od ročníku prvního, a to formou povinných letních praxí. Vyvrcholením restaurátorského školení je bakalářská práce, kterou se student zabývá v posledním roce svého studia. Absolventi bakalářského stupně studia by měli být připraveni využít svých nabytých znalostí a dovedností a samostatně vyhodnotit charakter i stav k restaurování jim svěřeného historického uměleckého díla. Na základě tohoto vyhodnocení (restaurátorský průzkum) by měli být schopni stanovit maximálně efektivní variantu restaurátorského zásahu z hlediska ideového, technologického i technicky výtvarného a následně provést kvalifikovaný restaurátorský zákrok.

 

Magisterský stupeň studia

V navazujícím magisterském stupni (studijní program Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury) si studenti dále prohlubují své znalosti i dovednosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů. V praktické části výuky jsou studenti směřováni k většímu rozhledu nejen v oblasti restaurování nástěnné malby, ale i povrchů sochařských děl a architektury. Student je veden k maximální samostatnosti a schopnosti kreativního myšlení, které prokazuje ve své diplomové práci, jež je nejen dokladem schopnosti prakticky dílo zrestaurovat, ale i rozvíjet a inovovat současné poznání v oboru.

 

Ateliér zajišťuje tyto předměty:

  • Techniky restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita I, II, III, IV
  • Vývoj technik nástěnné malby I, II, III
  • Specializovaná výtvarná příprava
  • Letní praxe I, II, III
  • Ateliéry I, II, III, IV

 

 
.