Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru

 Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl
na papíru a souvisejících materiálech

Vedoucí ateliéru:
Josef Čoban, akad. mal., email josef.coban@upce.cz, telefon 466 036 603
 
Asistentka:
Mgr. Dana Modráčková, e-mail dana.modrackova@upce.cz; telefon 466 036 603
Mgr. art. Luboš Machačko, e-mail lubos.machacko@upce.cz; telefon 466 036 603
Mgr. et BcA. Petra Janská, e-mail petra.janska@upce.cz; telefon 466 036 603
 
 
Tento studijní obor je na Univerzitě od roku 2005. Jedná se o ateliér, který nachází zálibu v péči o sbírkové předměty povahy uměleckého díla na papíru. Nejběžnějším předmětem našeho zájmu jsou grafické listy, architektonické plány, kresby, malby, kombinované techniky apod., které můžeme obdivovat v nejrůznějších institucích (muzea, galerie, archivy atd.) V tomto oboru se často setkáváme také s kombinací podložek (papír + plátno, papír + dřevěná deska), a proto je naším úkolem seznamovat studenty i se souvisejícími materiály. Nemalou část současných sbírek tvoří také novodobé podložky, např. transparentní papír (pauzák), případně specificky upravené bavlněné plátno.

Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných restaurátorů se tato díla v současnosti nachází ve velmi havarijním stavu. Dlouhodobě neuspokojivý stav jak v archivaci, tak v péči o sbírkové fondy je důsledkem nedostatku kvalifikovaných odborníků, kteří by o tyto fondy měli pečovat. Proto je třeba vychovávat další generace mladých produktivních restaurátorů tak, aby se nám naše jedinečné kulturní dědictví podařilo zachovat.

V tomto ateliéru se vždy snoubí teoretické a praktické znalosti restaurování a konzervace papíru s technikami restaurování a konzervace barevných vrstev.

Výuka je díky evropským sociálním fondům, zejména projektu: „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“ také obohacena o zajímavé odborné kurzy.

Během studia získává student nejen znalosti v oblasti restaurování, ale i základy humanitních a přírodních věd, cizích jazyků, historických technik a podobně.

Ateliér zajišťuje tyto předměty:

  • Techniky restaurování a konzervace uměleckých děl na papírové podložce I, II, III, IV
  • Historické techniky, technologie a materiály I, II, III
  • Výtvarná příprava IV, V, VI
  • Letní praxe I, II, III