Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru

 Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl
na papíru a souvisejících materiálech

Vedoucí ateliéru:
Josef Čoban, akad. mal., email josef.coban@upce.cz, telefon 466 036 603
 
Asistent:
Mgr. Dana Modráčková, e-mail dana.modrackova@upce.cz; telefon 466 036 603
Mgr. art. Luboš Machačko, e-mail lubos.machacko@upce.cz; telefon 466 036 603
Mgr. et BcA. Petra Janská, e-mail petra.janska@upce.cz; telefon 466 036 603
 
 

Dnešní Fakulta restaurování byla založena jako soukromá vzdělávací instituce v roce 1993. Během uplynulých dvaceti let prošla původní Škola restaurování a konzervačních technik několika transformacemi, od roku 2005 je jednou z fakult Univerzity Pardubice. V současné době je Fakulta restaurování respektovanou, velmi otevřenou a dynamickou součástí univerzity, jedním z několika mála pracovišť v České republice, která zabezpečují výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů. Vzdělávací programy zacílené na restaurování a konzervování uměleckých a umělecko-řemeslných děl byly od počátku postaveny na úzké mezioborové spolupráci odpovídající současným trendům péče o hmotné kulturní dědictví. Náplní činnosti FR bylo a stále je nejen vzdělávání, ale i výzkum na národní i mezinárodní úrovni. 

Studium je koncipováno jako mezioborové, upřednostňující týmovou spolupráci. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké (Ateliér výtvarné přípravy), tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování (Katedra chemické technologie), v souvisejících humanitních vědách a historii výtvarného umění (Katedra humanitních věd). Systematicky je zdokonalována i jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, v míře potřebné k praktickému výkonu povolání restaurátora podle současných potřeb péče o umělecká a umělecko-řemeslná díla. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudobé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkovou péči a znalost legislativy. Péče je věnována i jazykovým znalostem studentů a účasti studentů na mezinárodních projektech restaurování a zahraničních stážích. Ateliéry a katedry Fakulty restaurování úzce spolupracují s obdobně zaměřenými vysokými školami, odbornými pracovišti i jednotlivými odborníky v oblasti restaurování historických uměleckých děl v řadě zemí Evropy. Studenti každoročně vyjíždějí na zahraniční stáže, kde mohou sledovat aktuální dění v oboru a získávat další zkušenosti i mimo půdu fakulty.

Bakalářský stupeň studia je čtyřletý. Absolventi získávají právo používat titul „BcA“. Druhý stupeň studia v navazujícím magisterském studijním programu je dvouletý a po úspěšném absolvování získávají absolventi právo používat titul „MgA“.