Ateliér restaurování kamene

Vedoucí:

Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D., e-mail jakub.doubal@upce.cz 

Docent:

doc. akademický sochař Jiří Novotný, e-mail jiri.novotny@upce.cz

Asistenti: 

MgA. Petr Rejman, e-mail petr.rejman@upce.cz

 

Úkolem ateliéru je vychovávat specialisty v oboru restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů (sádra, štuk, omítky, umělé mramory a komponované materiály). Výuka restaurování výtvarných děl v ateliéru restaurování kamene vychází z tradice kvalitní řemeslné a výtvarné přípravy a zároveň rozvíjí evropské pojetí restaurování, vycházející z ideje interdisciplinární spolupráce, vědeckého přístupu a respektu k autentickému stavu uměleckého díla. Restaurování je chápáno jako souhrn specifických výtvarných, umělecko-řemeslných a technických úkonů a procesů, respektujících materiální a výtvarnou strukturu originálu. Výuka v ateliéru vede studenty k formulování koncepce restaurování, která vychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot konkrétního uměleckého díla a směřuje k zachování jeho hmotné podstaty a umělecké hodnoty.

Student během studia získává vědomosti nejen z oblastí přírodních věd, chemie, petrologie, technologie restaurování, ale i z oblastí humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky, filosofie a teorie výtvarného umění, ale i etiky restaurátorského zásahu. Průběžně je kultivováno výtvarné cítění, zdokonalovány sochařské dovednosti studenta a jeho schopnosti práce s barvou.

Absolventi bakalářského stupně studia jsou schopni samostatně a v plném rozsahu restaurovat uměleckořemeslná a sochařská umělecká díla z kamene, štuku, umělého kamene a sádry. Studenti po ukončení studia nacházejí uplatnění v běžné restaurátorské praxi, v praktické kooperaci s aktivitami památkových ústavů, muzeí a galerií nebo dalších organizací pracujících v oboru, případně pokračují ve studia v navazujícím magisterském programu.

V navazujícím magisterském stupni studia si studenti dále prohlubují teoretické znalosti a rozšiřují svůj pohled na restaurování z perspektivy příbuzných oborů, které se podílí na sanaci a rehabilitaci památkových, především architektonických celků. V této fázi studia se věnují problematice restaurování omítkových povrchů, polychromie kamenných soch a povrchových úprav kamenných a štukových plastických prvků souvisejících s architekturou. Magisterský obor vychovává absolventy schopné vysoce odborné samostatné práce v oblasti restaurování, včetně schopnosti realizace komplexního restaurátorského průzkumu, koncepční přípravy restaurátorského zásahu a řešení složitých restaurátorských úkolů v širším týmu specialistů v rámci ČR i zahraničí.