Publikační činnost

Výsledkem vědecko-výzkumných aktivit fakulty je rozsáhlá publikační činnost. Pracovníci fakulty publikují ročně více než 200 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech a v recenzovaných periodikách českých i mezinárodních, které dosahují podle SCI v průměru 500 – 600 citací zahraničními autory, a může se pochlubit i několika patenty.

Univerzita Pardubice zaujímá dlouhodobě přední místo mezi českými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential Science Indicators ISI Web of Science. Největší podíl na úspěchu v žebříčku má Fakulta chemicko-technologická, která má ze všech fakult nejvyšší počet výsledků v této databázi.

Publikace jednotlivých zaměstnanců lze dohledat zde.

 

Přehled publikační činnosti v roce 2014 podle jednotlivých kateder/ústavů a skupin výsledků

Pracoviště A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 C D celkem
publikací
KOAnCh 78 - - 1 2 - 88 36 2 4 207
ÚOChT 26 - - - 5 - 46 15 - - 96
KAlCh 38 - 2 1 6 - 96 46 8 - 197
KFCh 35 - - - 4 - 49 11 - - 99
ÚEnviChI 14 1 - 2 4 - 29 38 - - 88
ÚAFM 10 - - - - - 5 2 2 - 19
SLChPL* 18 - - - - - 14 8 - 1 41
KEMCh - - - 1 - 1 22 3 - - 27
KAnT 16 - 1 2 1 - 28 51 1 - 100
ÚChTML 21 1 1 5 1 8 21 50 - 3 111
KBBV 19 - 4 - 1 1 28 14 3 1 71
KPF 13 - - - - 1 24 9 - 2 49
ÚEnM 17 - 1 - - - 10 1 2 1 32

*publikační činnost pouze za zaměstnance fakulty
A1 Publikace v odborném periodiku, které je obsaženo v databázi WoS - Jimp
A2 Publikace v odborném periodiku, které je obsaženo v databázi SCOPUS - JSC
A3 Publikace v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik - Jrec
A4 Publikace Open Access a v on-line časopisech
A5 Publikace ve sborníku vědeckých prací Scientific Papers
A6 Publikace ostatní
B1 Příspěvky prezentované na mezinárodních vědeckých konferencích
B2 Příspěvky prezentované na národních vědeckých konferencích
C Monografie, vybrané kapitoly, učební texty, skripta
D Udělené patenty, užitné vzory, ověřené technologie