Fyzika výbuchu

 vedoucí skupiny:       Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.
 
členové skupiny:           
 
technický pracovník:      Jiří Majzlík, Jindřich Černík
 
 

Zaměření skupiny:  
 
Vědecká činnost v oblasti fyziky výbuchu se soustřeďuje především na některé aktuálních vysoce specializované problematiky z oblasti aplikovaného výzkumu, ale také tzv. „okrajových jevů“, tedy méně dokumentovaných a studovaných oblastí s možným perspektivním uplatněním při optimalizaci systémů využívajících energii výbuchu. Pozornost je věnována téměř všem známým oblastem, ve kterých je v současnosti využíváno transformace energie výbuchu kondenzovaných výbušin ve větším měřítku. Konkrétně se jedná o: 
  • studium detonace náloží v neprimitivních geometriích a neideálních podmínkách (optimalizace aplikačních uspořádání)
  • dokumentace vlastností a chování plynných zplodin detonace - duté nálože, vnitřní kanálový efekt (studium ovlivňujících faktorů) při tváření kovů výbuchem - možnosti tváření vysokopevnostních plechů s využitím nových materiálů matric (plněná PU pryskyřice, beton apod.)
  • kompaktace práškových materiálů – tvrdé kovy, keramické materiály apod. (optimalizace systémů)
  • transformace energie výbuchu – studium možnosti přímá konverze energie výbuchu na elektrickou energii (např. přes piezo-generátory) 
Realizace vědeckých aktivit v této oblasti využívají při optimalizacích experimentálních uspořádání mj. možnosti teoretických výpočtů s využitím výkonných numerických simulačních nástrojů v systému ANSYS/LS-DYNA3D. Jako velice významnou oblast souvisejících vědeckých aktivit, je možné zmínit i průběžné zpracovávání a zdokonalování metodologie možného využívání tohoto software při řešení konkrétních problémů z výše uvedených a příbuzných oblastí.
 
Při praktických experimentech se také často provádí operativní přizpůsobování výkonových parametrů zavedených nebo vývojových trhavinových kompozic a jejich aplikačních forem pro dosažení požadovaných efektů s potřebnou přesností.
 
Do určité míry samostatnou oblastí vědeckých aktivit ve fyzice výbuchu, je studium faktorů důležitých pro hodnocení některých kvalitativních výstupů v oblasti iniciátorů - rozbušek. Pozornost je soustředěna především na objektivizaci hodnocení výkonových parametrů a možnosti jejich ovlivňování. Míra uplatňování moderních výzkumných postupů, technologií a poznatků o aktuálních trendech v tomto oboru je na vysoké úrovni a vede ve spolupráci s některými externími firmami k návrhům významných inovací stávajících nebo i zavádění nových testovacích metod.