Témata ak. rok 2017/2018

Témata diplomových prací pro akademický rok 2017/2018

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemické odstraňování vybraných aniontů z odpadních vod.

Téma je věnováno elektrochemickým technologiím umožňujícím eliminaci problematických aniontů (např. S-2,

PO4-3,NO3- či NO2-.

 

Elektrodepozice vybraných kovů z odpadních vod.

Diplomová práce je zaměřená na elektrodepozici kovových ionů (Ni, Cu, Zn) z modelových průmyslových vod.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj metody stanovení vybraného syntetického rostlinného stimulátoru

Ke stanovení bude využit voltametrický, příp. elektromigrační, postup.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Hana Jiránková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Odstraňování vybraných kontaminantů z vody pomocí kombinovaného membránového procesu

Rešerše zaměřená na využití tlakových membránových procesů při čištění vody.

Experimenty na cross-flow MF zařízení.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Studium fotokatalytické účinnosti heterogenních katalyzátorů na bázi TiO2

Práce bude zaměřena na porovnání účinnosti vybraných katalyzátorů na bázi TiO2 pomocí fotokatalýzy ve fotochemickém reaktoru.

Bc. Tomáš Kober

Disoluční testy suplementu pro pozitivní ovlivnění lidského mikrobiomu

Cílem práce bude ověření disoluce suplementu ve formě kapsle či granulátu s obsahem monoglyceridů.

Bc. Aneta Šnajdrová

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Možnosti stanovení jódu v látkách používaných pro medicínské účely

Práce bude zaměřena na vývoj analytických postupů s použitím spektroskopických metod vhodných pro sledování látek obsahujících jód aplikovaných pro medicínské účely (např. jódované kontrastní látky pro RTG vyšetření) v životním prostředí.

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Čištění odpadních vod s využitím nanovlákenných membrán

Práce bude zaměřena na studium účinnosti odstranění nerozpustných látek pomocí nanovlákenných membrán při zpracování odpadních vod především z hlediska vlivu provozních podmínek separace.

Bc. Petra Bernardová

Odstraňování reziduí léčiv

z vodných roztoků pomocí nanofiltrace

Práce bude zaměřena na studium účinnosti odstranění reziduí léčiv pomocí nanofiltrace při zpracování odpadních vod především z hlediska vlivu provozních podmínek separace.

Bc. Jan Bazala

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití vybraných elektrochemických měření v roztocích obsahujících zvolené (iontové nebo neiontové) složky

Uvedené téma je součástí systematického výzkumu využití elektrochemických měření pro detekci, chemickou analýzu nebo analýzu vlastností a chování látek a systémů významných zejm. z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví a různorodých průmyslových aplikací i dalších aktivit.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Mikroorganismy a zeta potenciál

Diplomová práce se bude zabývat vztahem mezi zeta potenciálem a mikroorganismy a to na dvou úrovních.

  1. Zeta potenciál mikroorganismů a jejich stabilita v prostředí.

  2. Zeta potenciál pevného nosiče a schopnost mikroorganismů na něm tvořit biofilm.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Studium elektrochemických vlastností vybraných elektrodových materiálů a jejich aplikace při analýze konkrétní látky

V rámci teoretické části práce se student/ka seznámí se základy voltametrické analýzy se zaměřením na používané elektrodové materiály. V experimentální části se pak bude věnovat studiu voltametrického chování vybrané látky. Předmětem práce bude nejen vývoj metody stanovení analytu, ale rovněž testování různých perspektivních elektrodových materiálů prostřednictvím analýzy této látky.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Testování využití různých elektrod pro elektrochemickou analýzu syntetického antioxidantu v průmyslových mazivech a biopalivech

Cílem práce bude testování možností použití několika typů elektrod pro voltametrické stanovení antioxidantu BHT v průmyslových mazivech a palivech.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika odstraňování biologicky aktivních halogenderivátů z vod

Studentka bude řešit problematiku reduktivní degradace aromatických halogenderivátů používaných jako organické chemické speciality. V práci bude řešeno i srovnání biodegradability studovaných aromatických halogenderivátů a z nich vznikajících produktů reduktivní dehalogenace.

Bc. Barbora Kamenická