Obor OŽP 2017/2018

 

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018

 

Akademický pracovník:

Ing. Lenka Audrlická Vavrušová

Téma

Stručný popis

Student/ka

Posuzování životního cyklu výrobku

Rešerše na zadané téma

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektrochemická depozice mědi a stříbra z provozních a průmyslových odpadních vod.

Téma BP je věnováno elektrodepozici jako potenciálně výhodné metodě regenerace průmyslových kovů při zpracování elektroodpadu.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Monitoring kvality pitných vod ve studnách

Budou analyzovány základní parametry kvality pitné vody z individuálních zdrojů

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv způsobu skladování a vybraných technologických postupů zpracování peckovin na obsah reziduí pesticidů.

Literární rešerše na zadané téma.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití stěrových vzorkovacích technik při hodnocení expozice škodlivým látkám v pracovním a domácím prostředí

Práce rešeršního charakteru na uvedené téma.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vybrané problémy spojené s kvalitou vod

Obsah práce bude orientován na problematiku kvality vod, např. ve vztahu k původu vybraných složek, jejich obsahu, různým vlivům, čištění, sledování kvality apod.

Alona Usenko

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektromagnetické záření a životní prostředí

Literární rešerše.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vývoj metody voltametrického stanovení vybrané biologicky aktivní látky

Předmětem bakalářské práce bude vývoj voltametrické metody stanovení biologicky aktivní látky vybrané na základě provedené literární rešerše. Experimentální práce bude zaměřena na studium voltametrického chování látky a vývoj metody jejího stanovení.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv antropogenní činnosti a městského prostředí na život organismů

Literární rešerše na dané téma.

Olga Krupková

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Metody degradace PCB a PCDD/F v pevných odpadech

Práce rešeršního charakteru bude zaměřena na problematiku chemických reakcí použitelných pro rozklad polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů v pevných matricích.