Obor OŽP 2016/2017

ÚEnviChI

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP

Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Libor Dušek, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Přímá elektrochemická oxidace vybraných léčiv v domovních vodách zvyšující účinnost DČOV

Téma zahrnuje jak rešeršní, tak i v omezené míře experimentální část, jež spočívá v porovnání a vyhodnocení účinnosti DČOV s a bez přímého elektrochemického dočišťování OV s vytipovaným biologicky rezistentním léčivem.

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing Jaromíra Chýlková, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Měření obsahu nanočástic v pracovním prostředí

Ke stanovení bude využit elektrostatický klasifikátor SMPS spolu s čítačem částic CPC

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.

Téma

Stručný popis

Student/ka

In vitro test kožní penetrace jako alternativní test toxicity.

Literární rešerše na zadané téma. Penetrace kůže vybranými pozitivními, negativními a neznámými látkami. Detailnější zaměření na použití vertikální statické difúzní komůrky dle Franze, a to v souladu se směrnicí OECD No. 428.

Tomáš Hubka

Ekotoxikologické testování na příkladu hodnocení barviva.

Literární rešerše na zadané téma. Seznámit se s ekotoxikologickým testováním podle směrnice OECD, event. zpracovat data vybraného barviva z pohledu na dafnie a řasy.

Patricie Černá

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití stěrových vzorkovacích technik při hodnocení expozice škodlivým látkám v pracovním a domácím prostředí

Práce rešeršního charakteru na uvedené téma.

 

 

 

Akademický pracovník:

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Čištění odpadních vod
s využitím membránových biorektorů

Rešeršní práce, která by se měla zabývat použitím membránových bioreaktorů při zpracování odpadních vod vznikajících  v různých technologiích.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Operativní sledování vybraných iontů ve vztahu k prostředí

Studium významu iontů a iontových komplexů je trvalým předmětem zájmu ochrany prostředí a zdraví. Součástí toho je jejich široce dostupné sledování, spojené s posuzováním jejich vlivu.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění

Práce rešeršního charakteru. Zabývat se bude problematikou léčiv ve vodách a možností jejich degradace.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Zdroje perzistentních organických látek v ovzduší ve vybrané lokalitě

Metody zjišťování zdrojů perzistentních organických látek v ovzduší a aplikace obecných postupů v rámci případové studie

Radek Lhotka

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Testování přenosného spektrofotometrického analyzátoru při stanovení vybraných ukazatelů jakosti vod

Teoretická část bude zaměřena na problematiku vybraných parametrů v životním prostředí a součástí bude přehled metod vhodných k jejich stanovení. V praktické části bude testován přenosný spektrofotometrický analyzátor pro stanovení těchto parametrů a výsledky budou porovnávány s jinými běžně používanými metodami.

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Elektromagnetické záření a životní prostředí

Literární rešerše

 

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Vliv hluku na životní prostředí

Základem práce bude vypracování literární rešerše na dané téma. Poté bude vybráno několik lokalit, kde bude dlouhodobě měřena úroveň hluku a výsledky budou statisticky zpracovány.

 

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Problematika získávání biopaliv v ČR a zemích EU

V teoretické části práce zpracování literární rešerše na problematiku získávání biopaliv z dostupných zdrojů biomasy. V praktické části práce zaměření na získávání vybraných druhů biopaliv z biodegradovatelných odpadů