Obor OŽP 2016/2017

 

ÚEnviChI

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

 

Akademický pracovník: Ing. Lenka Audrlická-Vavrušová
Téma Stručný popis Student/ka
Záchranné stanice pro hendikepované živočichy Literární rešerše na téma záchranných stanic pro hendikepované živočichy se zaměřením na systém práce s nalezenými živočichy, legislativní zabezpečení, síť záchranných stanic v ČR a světové trendy v práci s hendikepovanými živočichy. Získané poznatky porovnat s běžnou praxí ve vybrané stanici v ČR. Romana Ondráčková

 

Akademický pracovník: Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Dálkový průzkum země v monitoringu ŽP Obecné téma bude konkretizováno po dohodě se studentem. Zdeňka Němečková

 

Akademický pracovník: Ing. Libor Dušek, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Přímá elektrochemická oxidace vybraných léčiv v domovních vodách zvyšující účinnost DČOV Téma zahrnuje jak rešeršní, tak i v omezené míře experimentální část, jež spočívá v porovnání a vyhodnocení účinnosti DČOV s a bez přímého elektrochemického dočišťování OV s vytipovaným biologicky rezistentním léčivem.  
Kompostování jako způsob nakládání s BRO Teoretická část práce bude zaměřené na popis legislativních a technologických podmínek kompostování v ČR, praktická část bude věnována porovnání efektivity kompostování na vybraných kompostárnách. Anna Jurková

 

Akademický pracovník: doc. Ing Jaromíra Chýlková, CSc.
Téma Stručný popis Student/ka
Měření obsahu nanočástic v pracovním prostředí Ke stanovení bude využit elektrostatický klasifikátor SMPS spolu s čítačem částic CPC  

 

Akademický pracovník: Ing. Hana Jiránková, Dr.
Téma Stručný popis Student/ka
Problematika tvorby biofilmu při provozování tlakových membránových procesů Rešeršní práce zaměřená na biofouling vyskytující se jako nežádoucí jev při ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmóze. Vznik a tvorba biofilmu, možnosti odstranění, vliv na provoz zařízení. Magdaléna Veselá

 

Akademický pracovník: Ing. Jaroslava Kořínková, Dr.
Téma Stručný popis Student/ka
In vitro test kožní penetrace jako alternativní test toxicity. Literární rešerše na zadané téma. Penetrace kůže vybranými pozitivními, negativními a neznámými látkami. Detailnější zaměření na použití vertikální statické difúzní komůrky dle Franze, a to v souladu se směrnicí OECD No. 428. Tomáš Hubka
Ekotoxikologické testování na příkladu hodnocení barviva. Literární rešerše na zadané téma. Seznámit se s ekotoxikologickým testováním podle směrnice OECD, event. zpracovat data vybraného barviva z pohledu na dafnie a řasy. Patricie Černá
 
 
Akademický pracovník: doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Využití stěrových vzorkovacích technik při hodnocení expozice škodlivým látkám v pracovním a domácím prostředí Práce rešeršního charakteru na uvedené téma.  
 
 
Akademický pracovník: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Téma Stručný popis Student/ka
Čištění odpadních vod
s využitím membránových biorektorů
Rešeršní práce, která by se měla zabývat použitím membránových bioreaktorů při zpracování odpadních vod vznikajících  v různých technologiích.  

 

Akademický pracovník: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.
Téma Stručný popis Student/ka
Vybrané aktuální problémy spojené s kvalitou ovzduší Práce bude zaměřena na vybrané aktuální problémy kvality ovzduší, např. ve vztahu k vybraným složkám, jejich formám, zdrojům, obsahu, vlivům, jejich regulaci apod. Štěpán Čermák
Současná role vybraných kovů v životním prostředí Předmětem práce bude pojednání o roli vybraných kovů v životní prostředí v současnosti, např. z hlediska jejich zdrojů, forem, obsahu, významu, toxicity apod. Jitka Ouhrabková
 
 
Akademický pracovník: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Léčiva ve vodách a možnost jejich odstranění Práce rešeršního charakteru. Zabývat se bude problematikou léčiv ve vodách a možností jejich degradace. Adéla Puškáčová
 
 
Akademický pracovník: doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.
Téma Stručný popis Student/ka
Elektrochemické zpracování odpadních vod Práce rešeršního charakteru Ondřej Ďurček
 
 
Akademický pracovník: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Zdroje perzistentních organických látek v ovzduší ve vybrané lokalitě Metody zjišťování zdrojů perzistentních organických látek v ovzduší a aplikace obecných postupů v rámci případové studie
Radek Lhotka
 
 
Akademický pracovník: doc. Ing. Renáta Šelešovská, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Testování přenosného spektrofotometrického analyzátoru při stanovení vybraných ukazatelů jakosti vod Teoretická část bude zaměřena na problematiku vybraných parametrů v životním prostředí a součástí bude přehled metod vhodných k jejich stanovení. V praktické části bude testován přenosný spektrofotometrický analyzátor pro stanovení těchto parametrů a výsledky budou porovnávány s jinými běžně používanými metodami.  

 

Akademický pracovník:

Ing. Michaela Špinová

Téma

Stručný popis

Student

Hodnocení kvality vypouštěných odpadních vod firmy PENT a.s. Hořice

Zpracujte literární rešerši o legislativních požadavcích na kvalitu odpadních vod vypouštěných do recipientu.Popište proces čištění odpadních vod ve firmě PENT Hořice. Analyzujte stávající stav vypouštěných odpadních vod.Vyhodnoťte kritické parametry znečištění odpadních vod.

Petr Karafiát

 

 
Akademický pracovník: Ing. Bedřich Šiška, CSc.
Téma Stručný popis Student/ka
Elektromagnetické záření a životní prostředí Literární rešerše Aneta Macáková
 
 
Akademický pracovník: Ing. Markéta Tomášková, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Vliv hluku na životní prostředí Základem práce bude vypracování literární rešerše na dané téma. Poté bude vybráno několik lokalit, kde bude dlouhodobě měřena úroveň hluku a výsledky budou statisticky zpracovány. Vít Mergl
Negativní vliv koncentrace oxidu uhličitého na kvalitu ovzduší Lliterární rešerše o možných zdrojích oxidu uhličitého společně s jejich negativními vlivy na životní prostředí a dopady zvýšené koncentrace této látky v ovzduší. Hana Jurková
 
 
Akademický pracovník: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.
Téma Stručný popis Student/ka
Problematika získávání biopaliv v ČR a zemích EU V teoretické části práce zpracování literární rešerše na problematiku získávání biopaliv z dostupných zdrojů biomasy. V praktické části práce zaměření na získávání vybraných druhů biopaliv z biodegradovatelných odpadů Pavel Matějíček