Za rok 2015

 

Ocenění studentů a zaměstnanců ÚEnviChI v roce 2015


Studenti


Mgr. Zuzana Blažková
Autotrofní denitrifikace bakterií Thiobacillus denitrificans za přítomnosti fosforu a molybdenum.
Třetí cena za ústní prezentaci na konferenci ”Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII” v Hustopečích (kolektiv autorů: Z. Blažková, E. Slehová, V. Trousil, J. Muselíková, J. Palarčík, M. Slezák, J. Cakl)
Školitel: doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Bc. Miloslava Frantíková
Alternativní postup odstraňování biologicky aktivních organických kyselin z vod.
Udělena Cena rektora Univerzity Pardubice II. stupně za vynikající diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Bc. Jitka Chudobová
Návrh vhodné metody ke stanovení zbytkové kyseliny askorbové v povýbuchových zplodinách.
Udělena Cena děkana Fakulty chemicko-technologické za nejlepší diplomovou práci.
Vedoucí: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Veronika Kočanová
Removal of zinc from aqueous solutions by nanofiltration.
Grant EMS „Travel Award“ za poster na XXXII. European Membrane Society Summer School v Stráži p. Ralskem a Liberci (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Veronika Kočanová
Use of nanofiltration to remove zinc from wastewater.
Třetí cena za poster na Workshopu studentských prací ve Stráži p. Ralskem (kolektiv autorů: V. Kočanová, J. Cuhorka, L. Dušek, P. Mikulášek).
Školitel: doc. Dr. Ing. Ladislav Novotný, DrSc.

Ing. Kateřina Nováková
Studium transportu látek významných v životním prostředí přes biologické membrány a vývoj metod pro jejich stanovení.
Cena Komerční banky za nejlepší disertační práci.
Školitel: doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Ing. Miroslav Šimek
Problematika odstraňování barviva Mordant Blue 9 z modelových odpadních vod, ekonomické srovnání tří testovaných metod.
Čestné uznání za nejlepší poster na konferenci CHISA 2015 v Seči (kolektiv autorů: M. Šimek, T. Weidlich).
Školitel: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

 


Zaměstnanci


prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Pamětní medaile děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice za práci ve Vědecké radě a spolupráci při budování fakulty.