prof. Ing. Dr. Josef Mleziva, DrSc.

 

* 1923 - † 2000

Profesor Josef Mleziva se narodil 20.11.1923 v Praze. Po středoškolském studiu nastoupil na ČVUT v Praze, kde absolvoval v roce 1948 inženýrské studium na Fakultě chemicko-inženýrské. Na téže fakultě v roce 1949 vykonal druhou státní zkoušku a obhájil doktorát. Po vysokoškolských studiích nastoupil jako výzkumný pracovník do Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, kde se podílel na rozvoji výroby lakařských pryskyřic. V roce 1955 nastoupil do Výzkumného ústavu syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, kde zastával funkci vedoucího výzkumu. Podílel se významně na výzkumu a realizaci výroby velkého počtu technicky významných pryskyřic a zavedl do výroby celou řadu polyesterových pryskyřic. V roce 1962 obhájil kandidátskou disertační práci a následně se v roce 1966 habilitoval v oboru makromolekulární chemie. V roce 1967 prof. Mleziva přichází na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde se stává vedoucím Katedry technologie makromolekulárních látek. V roce 1968 získává vědeckou hodnost doktora věd a v roce 1973 je jmenován profesorem pro obor chemie a technologie makromolekulárních látek. Funkci vedoucího katedry prof. Mleziva zastává nepřetržitě devatenáct let až do roku 1986. Nepřestává však odborně pracovat a na Fakultě chemicko-technologické Univerzity v Pardubicích působí jako emeritní profesor až do posledních chvil svého života v roce 2000.

Odborná činnost prof. Mlezivy je za dobu šedesáti let aktivního výzkumného působení velice rozsáhlá. Zabýval se především technologickým výzkumem v oblasti syntetických pryskyřic. Do výroby zavedl množství nových výrobků, podílel se na technologických řešeních nových výrob a optimalizaci zavedených technologií. Je autorem velkého množství patentů a autorských osvědčení. Výzkumné práce prof. Mlezivy byly vždy podloženy hlubokým a důkladným výzkumem. Výsledky jeho vědecké práce jsou obsaženy v desítkách publikací, které uveřejnil v domácích i zahraničních časopisech. Publikoval především v časopisech Progress in Organic Coatings, JOCA, Angewandte Makromolekulare Chemie, Farbe und Lack, ale i v dalších časopisech a sbornících. Výsledky vědecké práce přednášel na domácích a zahraničních konferencích. Prof. Mleziva se zapsal do povědomí odborné veřejnosti také jako autor řady knižních publikací. Je to především monografie Polyestery, která vyšla ve více vydáních a několika překladech. Je také autorem monografie Polymery. Je spoluautorem knihy Základy makromolekulární chemie, která se stala celostátní učebnicí. Je také autorem celé řady skript a učebních textů. Prof. Mleziva působil v řadě odborných a vědeckých grémiích, ve vědeckých radách, komisích pro obhajoby, v hodnotitelských komisích. Byl členem redakční rady časopisu Progress in Organic Coatings.

Prof. Mleziva byl nejen vynikajícím vědcem a technologem, ale i vynikajícím pedagogem. Jeho jméno je nesmazatelně spojeno především s přednáškami v předmětu Základy makromolekulární chemie a v předmětu Technologie výroby polymerů. Z jeho knih a učebních textů studenti čerpají dodnes. Profesor Mleziva se zapsal do historie naší vysoké školy a oboru makromolekulárních látek jako významná osobnost.