Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., nar. 1962 v Jaroměři. V roce 1985 absolvoval VŠCHT v Pardubicích, obor technologie výroby a zpracování polymerů. V roce 1990 získal vědecký titul CSc., v oboru technologie makromolekulárních látek. V roce 1995 se habilitoval a v roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek. Od absolutoria působil na VŠCHT a na FChT nejprve jako odborný asistent, docent a posléze jako profesor. V roce 1997 se stal vedoucím Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, což vykonával až do roku 2008, kdy se stal vedoucím Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek (2008-2011). Od roku 2007 vykonává funkci proděkana pro pedagogiku, v současné době je prvním zástupcem děkana. Profesor Kalenda je autorem padesáti vědeckých článků a kapitol v odborných knihách a autorem a spoluautorem sto sedmdesáti příspěvků na zahraničních a domácích konferencích. Na své práce zaznamenal 169 citací (Scopus) a 208 citací (Web of Science). Je autorem řady učebních textů a skript z oblasti technologie nátěrových hmot a z oblasti chemie filmotvorných látek. Ve své vědecké a výzkumné činnosti se zabývá formulacemi nátěrových hmot, protikorozní ochranou kovových konstrukčních materiálů, chemicky odolnými pojivy a výzkumem katalytických systémů pro oxypolymeračně síťující pojiva. V minulosti i v současné době je řešitelem nebo spoluředitelem řady projektů OP VpK, GA ČR, TA ČR a MPO. Je členem vědeckých grémií, vědeckých výborů domácích i zahraničních konferencí a oborových rad DSP na jiných chemicky a technologicky zaměřených fakultách. Je soudním znalcem v oboru technologie makromolekulárních látek a nátěrových hmot. V současné době se angažuje v oblasti vyhledávání talentovaných studentů. Za tuto činnost také obdržel ocenění od místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.