prof. Andréa Kalendová, Dr. Se narodila v roce 1962 v Pardubicích. V roce 1988 absolvovala VŠCHT  Pardubice, obor Chemicko-technická ochrana prostředí, vědeckou hodnost Dr. získala v roce 1997 na Univerzitě Pardubice v oboru Anorganická technologie. V roce 2001 se habilitovala na TU, profesorkou byla jmenována v roce 2009. Od roku 1997 pracovala na Katedře technologie makromolekulárních látek jako odborný asistent.Podle WOS je prof. Kalendová autorkou nebo spoluautorkou 66 původních prací v impaktovaných časopisech a více než 40 příspěvků na mezinárodních konferencích. Je autorkou nebo spoluautorkou pěti kapitol v odborných monografiích. Výsledky aplikovaného výzkumu se promítly do 2 ověřených technologií. Během svého pedagogického působení ÚCHTML byla vedoucím šesti úspěšně obhájených disertačních prací v DSP Technologie makromolekulárních látek a sedmi úspěšně obhájených disertačních prací v DSP Povrchové inženýrství, byla školitelkou 53 diplomových a 30 bakalářských prací.  Je členkou ediční rady Pigment &Resin Technology, Anti-Corrosion Methods and Materials, Ochrona przed Korozja. Podílela se na řešení GA ČR, byla a je spoluřešitelkou řady projektů MPO a projektů TACR. Její výzkumná činnost je zaměřena na studium přípravy a aplikaci vodivých polymerů v polymerních povlacích, na přípravu chemicky a termicky stabilních pigmentů a organických povlaků, na inhibici specifických forem koroze v polymerních povlacích a vývoj metod testování vlastností polymerních filmů a jejich složek pomocí SEM a elektrochemických metod.