• Doc. Miroslav Svoboda, Csc.
Doc. Ing. Miroslav Svoboda, CSc., se narodil v roce 1927 v Mukačevě. Do tehdejší ČSR se vrátil ze SSSR jako příslušník čs. armádního sboru. Po ukončení střední školy se od roku 1946 věnoval studiu na chemické fakultě ČVUT (dnes samostatná vysoka škola VŠCHT), kterou absolvoval v roce 1950. Poté nastoupil do  Ústavu pro technickou chemii v Ústí nad Labem. Od září 1951 pracoval ve Výzkumném ústavu ochrany materiálů v Uhříněvsi, v pozdější době byl přejmenován na Státní výzkumný ústav ochrany materiálů. Doc. Svoboda byl specializován na obor organických povlaků.
Ve výzkumné práci se doc. Miroslav Svoboda, CSc. zaměřil na ochranné vlastnosti organických povlaků. Toto se snažil uskutečňovat v pozdější době i vedle hospodářských funkcí – jako vedoucí odboru organických povlaků, vedoucí úseku povrchových úprav, vedoucí výzkumu ústavu. Po dobu téměř 20 let, jako ředitel ústavu, vedl vždy laboratoř s několika pracovníky zaměřenou na ochranu kovů pomocí organických povlaků. Zde komplexně propracoval obor „Ochrana kovových výrobků proti korozi“ v ČR.
Vědeckou hodnost CSc. obhájil v roce 1964, habilitoval se v roce 1971 na VŠCHT Pardubice. Publikační činnost doc. M. Svobody, CSc. je věnována organickým povlakům, jeho práce byly publikovány v tuzemských i zahraničních časopisech. Vždy úzce spolupracoval s oddělením nátěrových hmot VŠCHT Pardubice a posléze Univerzity Pardubice, kde externě přednášel od roku 1954 do roku 1988 v pátém ročníku korozní problematiku a do značné hloubky ochranné vlastnosti organických povlaků.
Do 1.10.2007 se aktivně podílel ve SVÚOM s.r.o. jako zaměstnanec ústavu a spoluřešitel na řešení úkolů zaměřených na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, výztuže v betonu a  grantu zaměřeného na problematiku inhibitorů koroze (2003 – 2004). V rámci Výzkumného záměru MSM 2579478701 se podílel od roku 2004 jako spoluřešitel na úkolu zaměřeném na propracování predikce chování nátěrů v přírodních podmínkách na základě výsledků laboratorních urychlených zkoušek. Na toto téma vypracoval řadu výzkumných zpráv a publikací. Výsledky této práce jsou shrnuty v 77 stánkové publikaci: J. Benešová, M. Svoboda: Predikce účinnosti organických povlaků na základě laboratorních zkoušek (Edice: Metody sledování životnosti; Vydavatel: SVÚOM, Praha, Eva Kalabisová; Tisk SVÚOM Praha 2010, ISBN 978-80-87444-06). Byla propracována a ověřena laboratorní zkušební metoda zahrnující působení základních přírodních faktorů na nátěry v praxi.
V současné době se podílí na zpracování přehledů (review) o problematice ochranných vlastností organických povlaků, které jsou publikovány převážně ve sbornících z konferencí o nátěrových hmotách.