Pokyny pro tisk a odevzdání bakalářských a diplomových prací:

1. Alespoň v jedné práci musí být vždy vložen originál zadání. V ostatních verzích stačí kopie.

2. Bakalářské a diplomové práce odevzdávejte prosím ve 3 vyhotoveních v knižní vazbě. Pokud si jednu práci chcete ponechat, tak ve 4 vyhotoveních.

3. V práci musí být vždy uvedena anotace a to jak v jazyce českém, tak i anglickém. Klíčová slova u anotací je třeba psát za sebou a oddělují se čárkou.

4. Na hřbetu vazby BP nebo DP je nutné uvést příjmení a jméno studenta a rok, kdy student práci odevzdal. Slouží k lepší orientaci v archivu.

5. Věnujte velkou pozornost úpravě citovaných zdrojů!

6. Formální úpravu práce (okraje, řádkování, popisky apod.) je třeba si předem domluvit se školitelem.

7. ONHOP umožní vytištění 1 případně 2 verzí práce na sekretariátu za předpokladu, že si student donese své vlastní papíry pro tisk.

8. Pro dodržení vyšší grafické úrovně bakalářských prací a diplomových prací doporučujeme gramáž papíru 90g/m2. Případně konzultujte se školitelem.

 

Děkujeme za dodržování těchto doporučení.

ONHOP