N2808 Chemie a technologie materiálů

studijní obor: 2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech Akademie věd ČR. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti makromolekulární chemie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátěrových hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlaků, mají znalosti z výroby polymerů, monomerů, pigmentů a dalších surovin pro nátěrové hmoty.

Během studia jsou studenti seznámeni s metodami zkoušení a hodnocení nátěrových hmot a ochranných povlaků. Studenti získají základ pro práci s řadou různých moderních materiálů, zejména s polymerními pojivy organického i anorganického charakteru, anorganickými pigmenty, plnivy, ale i s organickými pigmenty a speciálními aditivy.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent specializace je inženýr chemie, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno o znalosti z chemie filmotvorných látek, makromolekulární chemie, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikací nátěrových hmot a technologie povrchových úprav. Absolventi získají adekvátní úroveň počítačové gramotnosti při zpracování výsledků bádání a to zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Absolventi jsou připraveni pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů řady odvětví aplikujících nátěrové hmoty. Absolventi mají široké uplatnění v průmyslu vyrábějícím nátěrové hmoty, ve firmách vyrábějících suroviny pro nátěrové hmoty - polymerní pojiva organická i anorganická, pigmenty, plniva, aditiva.

Široké znalosti získané studiem umožňují absolventům pracovat v řadě nechemických odvětví, jako je strojírenský průmysl, automobilový průmysl, stavebnictví, výroba stavebních hmot, při stavbě silnic a železnic, v energetice, v průmyslu papírenském, kožedělném, elektrotechnickém, tedy všude tam, kde jsou důležité povrchové úpravy výrobků. Absolventi studia oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty mohou pracovat na pozicích technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, mohou vykonávat řídící funkce středního i vyššího managementu. Velice dobře se absolventi uplatní i v obchodně- technické sféře. Absolventi specializace nacházejí uplatnění i v zahraničí v zemích EU, kde jsou vysoce ceněni pro unikátní znalosti oboru nátěrových hmot.