N2807 Chemické a procesní inženýrství

studijní obor: 2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti v rozsahu odpovídajícímu náplni bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie a Chemické a procesní inženýrství

 

Charakteristika oboru:

Cílem je vychovat všestranně a komplexně připraveného absolventa k výkonu technicko-ekonomických a manažerských pozic v podnicích chemického, farmaceutického, potravinářského a dalších příbuzných průmyslových oborů.

Cílem tohoto oboru je rozvinutí základních poznatků a dovedností z odvětvové ekonomiky a managementu; příprava zahrnuje výuku:

  • obecné ekonomie - makroekonomie a mikroekonomie,
  • ekonomických disciplín - finanční účetnictví, finanční management a manažerské účetnictví,
  • manažerských disciplín - marketingový management, marketingový výzkum, management inovací, systémy řízení podnikových procesů, logistické systémy, personální management,
  • průřezových disciplín - aplikovaná statistika, ekonomická statistika, operační analýza,
  • právních disciplín - základy práva a obchodní právo.

Vedle teoretické přípravy bude kladen důraz na aktivní formy výuky formou řešení případových studií a manažerských simulačních her (strategický marketing) a primárních výzkumů přímo v podnikové praxi (semestrální projekty, ročníkové projekty a diplomová práce) a odborné praxe.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí. Tím získají kvalifikační předpoklady pro výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu a po získání praxe i pro výkon manažerských funkcí na vrcholové úrovni podniků. Koncepční pojetí a komplexnost studijního oboru umožňuje dobrou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe. Absolventi najdou uplatnění ve funkcích na úrovni středního i vrcholového managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslužných útvarech. Další uplatnění je možné i ve státních a samosprávných orgánech, příp. ve finančních a podobných institucích.