N3912 Speciální chemicko-biologické obory

studijní obor: 1406T011 Bioanalytik

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského oboru chemicko-biologického zaměření (vždy se ale musí jednat o obor akreditovaný nejen na MŠMT, ale též na MZ, po jehož absolvování získá student automaticky statut zdravotnického pracovníka). Bez přijímací zkoušky budou přijati pouze uchazeči, kteří jsou absolventy studijního programu Speciální chemicko-biologické obory na FChT UPa, jejichž vážený studijní průměr dosažený v bakalářském studiu nebude vyšší než 1,85. Ostatní uchazeči musí složit ústní přijímací zkoušku. Při přijímacím řízení budou požadovány znalosti v rozsahu studijního programu Speciální chemicko-biologické obory z předmětů Obecná a klinická biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Základy lékařské genetiky, Imunologie a Mikrobiologie. Na základě výsledků ústní zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů a přijati budou ti, kteří se po započtení počtu studentů přijatých bez přijímací zkoušky umístí v pořadí nejlepších až do maximálního počtu přijímaných studentů.

 

Charakteristika oboru:

Cílem tohoto oboru je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu na pozici odborný pracovník v laboratorních metodách a to pro práci v klinických laboratořích nemocnic, poliklinik a dalších zdravotnických zařízení. Absolvent najde uplatnění i např. v laboratořích hygienických zařízení, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů, soukromých firem a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů, testování účinků látek či přípravu léčivých přípravků. Studenti jsou vzděláváni zejména v oblasti pokročilé instrumentální analytické chemie, zahrnující speciální analytické metody, klinické biochemie, klinické mikrobiologie, imunologie a imunochemie, cytologie a histologie, molekulárně biologických metod a správné laboratorní praxe. Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech klinické diagnostiky, instrumentální analýzy, klinické biochemie, mikrobiologie a imunologie, molekulárně biologických metod, histologie a cytodiagnostiky, hematologie a transfúzního lékařství. Ovládá odpovídající přístrojovou techniku včetně využití automatizace, statistických metod a výpočetní techniky. Ve své práci se řídí předpisy, které se týkají provozu klinických a biologických laboratoří, bezpečnosti práce, ochrany před nákazami a zásadami správné laboratorní praxe. Dovede posoudit výsledky laboratorních šetření a interpretovat je na odpovídající úrovni. Jeho znalosti umožní, aby byl také platným konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické monitorovací, příp. i terapeutické a preventivní činnosti.

Nejvýznamnější odborné charakteristiky absolventa: ovládá všechny laboratorní techniky pro preanalytické zpracování vzorků; ovládá práce s laboratorními automatickými analyzátory a informačními systémy; provádí statistické vyhodnocení naměřených dat; dodržuje zásady bezpečnosti práce a pravidla správné laboratorní praxe; provádí vnitřní a vnější kontrolu kvality analýz včetně mezilaboratorního porovnávání; dokumentuje údaje o provedených analýzách, referenčních materiálech a diagnostických reagenciích; je vybaven potřebnými znalostmi i praktickými dovednostmi pro práci v mikrobiologických, imunologických hematologických, molekulárně biologických příp. dalších klinických a specializovaných laboratořích; je schopen samostatně provádět předepsaná laboratorní vyšetření a měření včetně využívání přístrojové a laboratorní techniky, přípravu materiálu a přístrojů nutných pro laboratorní činnost, identifikaci vzorků a hodnotit jejich kvalitu pro požadované vyšetření; je schopen optimalizovat rozhodovací procesy syntézou laboratorních a teoretických biomedicínských dat; je seznámen s postupy vnitřní autorizace personálu k vykonávání specifických analytických činností; ovládá základní pravidla metrologie a chemometrie a je schopen je prakticky aplikovat v činnosti laboratoře; své povolání vykonává v souladu s etickými zásadami, pravidly a přijatými kodexy.