N2808 Chemie a technologie materiálů

studijní obor: 2801T001 Anorganická technologie

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a fyzikální chemie

 

Charakteristika oboru:

Cílem je interdisciplinární příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků pro práci v chemickém průmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradičních i nových materiálů, ale také ve sféře obchodu a podnikového managementu. Šíře získaných znalostí by měla vytvářet předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů i v chemii blízkých průmyslových odvětvích, v institucích zabývajících se tvorbou a ochranou životního prostředí, ve školství, zdravotnictví, státní správě a zemědělství. Příprava bude zahrnovat pokročilé vzdělávání v následujících základních oblastech: technologie anorganických výrob, teoretické základy technologických procesů, procesy a aparáty v chemických výrobnách, metody charakterizace materiálů, průmyslová bezpečnost, management jakosti a environmentální management, statistické zpracování dat a jeho využití pro řízení procesů, chemická informatika.

Profil a uplatnění absolventa:

Obsahová šíře a hloubka znalostí získaných studiem vyučovaných předmětů společně s jejich skladbou vychází z požadavků praxe na odbornou kvalifikaci absolventů a usilují o dosažení maximální univerzálnosti využití získaných poznatků v praxi. Přispívá k tomu zařazení předmětů všeobecné povahy, jejichž zvládnutí umožňuje absolventům ucházet se o zaměstnání i v nechemické praxi. Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění zejména v chemickém průmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institucích a firmách odvětvově chemii vzdálených, nicméně chemické profese a kvalifikaci více či méně vyžadujících (průmysl textilní, gumárenský, stavebních hmot, strojírenský, hutnický, doprava, školství, zemědělství, státní správa a jiné).

Získaná kvalifikace předurčuje absolventy především na místa středního managementu a místa samostatných technických pracovníků ve funkcích vyžadujících vysokoškolskou odbornou kvalifikaci a vyšší míru odpovědnosti, schopnější mohou dosáhnout funkcí ve vedení vrcholovém.