B2807 Chemické a procesní inženýrství

studijní obor: 1604R007 Ochrana životního prostředí

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 roky, Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

 

Charakteristika oboru:

Studijní obor je zaměřen na přípravu středního managementu a středně-technických pracovníků pro uplatnění v praxi. Studium vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) a chemického inženýrství jsou požadovány znalosti základů toxikologie a ekotoxikologie, jsou probírány základní otázky z chemie životního prostředí, analýzy škodlivých látek, popřípadě odstraňování starých zátěží. Pozornost je věnována také právním aspektům ochrany prostředí, získání aktivní znalosti využívání výpočetní techniky a environmentálních informačních systémů. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopností v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru je plnohodnotně vzdělaným bakalářem chemie, přičemž jeho vzdělání je specializováno do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to zejména do oblasti technologické. Jeho znalosti a dovednosti pokrývají problematiku možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Má dostatečný přehled i o problematice zacházení s chemickými látkami (nařízení REACH), o procesech typu IPPC a EIA, problematice odpadového hospodářství, ochraně přírody a krajiny, jakož i o dalších složkách životního prostředí, a to včetně znalostí právní úpravy této problematiky. Dokáže tak zhodnotit a posoudit dopady lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí včetně právních důsledků. Proto je důraz též položen na orientaci v současných informačních systémech v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů.

Absolvent může zastávat odpovědná místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí jak na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti životního prostředí, tak i v průmyslových podnicích.