B1605 Ekologie a ochrana životního prostředí

studijní obor: 1604R014 Management ochrany životního prostředí

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

 

Charakteristika oboru:

Předkládaný bakalářský studijní program si klade dva cíle:

  1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, a to zejména chemických, chemicko-technologických, legislativně- správních a environmentálních oborů.
  2. Poskytnout vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu v oblasti státní správy a technických pracovníků pro firmy a společnosti podnikající v chemickém průmyslu a v oblasti ochrany životního prostředí.

O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchačI po 1. ročníku studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů - buď si volí předměty, rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi ji_ po absolvování bakalářského stupně studia, případně předměty ekonomicko-manažerské.
Univerzálnost studijního programu umožňuje široké uplatnění absolventůpři ochraně prostředí v průmyslových podnicích i v malých soukromých firmách, ve státní správě, na výzkumných pracovištích, v kontrolních laboratořích a na místech, kde jsou vyžadovány všestranné chemické, technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti a rychlá přizpůsobivost.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent bakalářského studijního oboru je plnohodnotně vzdělaným bakalářem chemie, přičemž jeho vzdělání je specializováno do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to zejména do oblasti legislativy a řízení. Jeho znalosti a dovednosti pokrývají problematiku možných dopadů chemických látek ve všech sférách lidské činnosti. Má dostatečný přehled i o problematice zacházení s chemickými látkami (nařízení REACH), o procesech typu IPPC a EIA, problematice odpadového hospodářství, ochraně přírody a krajiny, jakož i o dalších složkách životního prostředí, a to včetně znalostí právní úpravy této problematiky. Dokáže tak zhodnotit a posoudit dopady lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí včetně právních důsledků. Proto je důraz též položen na orientaci v současných informačních systémech v oblasti životního prostředí a souvisejících oborů.
Absolvent může zastávat odpovědná místa spojená s problematikou tvorby a ochrany životního prostředí na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti životního prostředí, a to včetně pověřených obcí vykonávajících své působnosti v oblasti životního prostředí, avšak taktéž v průmyslových podnicích.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu daného programu/oboru:

Uchazeči s úplným středním a úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Bude sestaven pořadník uchazečů podle výsledků středoškolského studia, a to na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1. - 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy. Přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů.