B2830 Farmakochemie a medicinální materiály

studijní obor: 2801R021 Farmakochemie a medicinální materiály

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek

 

Charakteristika oboru:

Příprava středního managementu a středně-technických pracovníků pro farmaceutické a chemické firmy malotonážních specialit vyžaduje interdisciplinární přípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou požadovány znalosti a dovednosti základů bioorganické chemie, biochemie, farmakochemie a základů nauky o materiálech používaných v medicíně.

Dále je to znalost využívání výpočetní techniky, chemických a farmaceutických informačních systémů, procesů a zařízení farmaceutického průmyslu a z ekonomiky a managementu. Nedílnou součástí jejich přípravy je rovněž rozvíjení komunikačních dovedností a schopnosti v jednání s lidmi. Významnou součástí vzdělávání je také jazyková příprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnění absolventa:

Značný důraz je kladen na získání chemických znalostí a dovedností týkajících se farmaceutických substancí a speciálních materiálů určených pro medicinální aplikace. Znalost analytické chemie, včetně instrumentálních metod analytických a znalosti způsobů hodnocení a charakterizace medicinálních materiálů. Zvládnutí problematiky procesů a aparátů farmaceutického průmyslu, chemické a farmaceutické informatiky - tímto je dán určitý profesní profil absolventa. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání v oblasti farmaceutických výrob a materiálů určených pro aplikace v medicíně. Skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové erudice, znalosti informačních systémů, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu.

Absolventi bakalářského studijního programu naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní a techničtí pracovníci při řízení a kontrole chemických a fyzikálních procesů ve farmaceutických firmách a společnostech podnikajících v oblasti chemických malotonážních specialit. Kromě výzkumu, vývoje a výroby farmaceutických substancí a lékových forem naleznou uplatnění i v oblasti speciálních anorganických i organických polymerních materiálů určených pro aplikace v medicíně. Absolvent je rovněž schopen samostatné rešeršní a administrativní činnosti spojené s dokumentací v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a materiálů určených pro medicinální aplikace.