B2802 Chemie a technická chemie

studijní obor: 2802R011 Chemie a technická chemie

  • Forma studia: prezenční
  • Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.
  • Požadavky a předměty přijímací zkoušky: uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek 

 

Charakteristika oboru:

Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle:

  1. Přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů.
  2. Poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu.

Příprava zahrnuje vzdělávání v následujících oblastech: základy obecné, anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu; řízení technologických procesů; ekonomika a management podniků a výrobních procesů v chemických a příbuzných oborech; adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková příprava v jazyce anglickém.

O tom, který z výše uvedených cílů bude dominantní, rozhodují sami posluchači po 1. roč. studia výběrem z nabídky povinně volitelných předmětů - buď si volí předměty, rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orientují na předměty, které je připravují pro uplatnění v praxi již po absolvování bakalářského stupně studia, případně předměty ekonomicko-manažerské.
Absolventům tohoto studijního programu je nabízeno pokračování v navazujících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálů a Chemické a procesní inženýrství.

Profil a uplatnění absolventa:

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.