Akce

Chronologický soupis akcí pořádaných v rámci projektu SESKUPIT:

6. 4. 2016 – UPA – seminář – výstup 49:

 • Interakce katalyticky aktivních nanomateriálů s biologickými systémy na buněčné a orgánové úrovni a jejich pohyb v organismu (Mgr. Lenka Brůčková Ph.D.)
 • Toxické a ekotoxické účinky vybraných typů katalyticky aktivních nanomateriálů (doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.)
 • Potenciál měření DR UV-vis spekter k charakterizaci pevných materiálů (doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.)

19. 4. 2016 – VŠB-TUO – seminář – výstup 50:

 • Kapitoly z reaktorového inženýrství (prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.)
 • Kapitoly z heterogenní fotokatalýzy (doc. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.)

21. 4. 2016 – UK – seminář – výstup 47 a:

 • Využití organometalické katalýzy v syntéze polymerů (Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.)
 • Mikroporézní polymerní sorbenty a nosiče katalyzátorů (metody přípravy a charakterizace, aplikační potenciál, příklady využití) (Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr.)

28. 4. 2016 – TUL – seminář – výstup 44:

 • Chemické a fyzikální vlastnosti povrchů (doc. Ing. Petr Exnar, CSc.)
 • Chemické a fyzikálně chemické metody přípravy tenkých vrstev (doc. Ing. Petr Exnar, CSc.)
 • Metoda sol-gel (doc. Ing. Petr Exnar, CSc.)
 • Použití katalyzátorů na bázi nanomateriálů (RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.)
 • Biologické hodnocení nanomateriálů (doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.)

28. 4. 2016 – UK – praktický kurz – výstup 35 a:

 • Syntéza CMP řetězovou a neřetězovou polymerizací (RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.)

29. 4. 2016 – VUT – seminář – výstup 52:

 • Radiometrie a fotometrie (Doc. Ing. Michal Veselý, CSc. a Ing. Petr Dzik, Ph.D.)
 • Metody ověřování fotokatalytické aktivity vrstev (Doc. Ing. Michal Veselý, CSc.)

3. 5. 2016 a 10. 5. 2016 – UPA – praktický kurz – výstup 36:

 • Praktický kurz charakterizace pevných materiálů promocí měření DR UV-vis spekter (doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D., Ing. Lucie Smoláková, Ph.D.)

6. 5. 2016 – VŠCHT – seminář – výstup 51:

 • Fotokatalyticky aktivní samočistící povrchy (prof. Dr. Ing. Josef Krýsa)
 • Environmentální fotokatalytické procesy (prof. Dr. Ing. Josef Krýsa)
 • Využití rentgenového záření při charakterizaci pevných látek (prof. Ing. František Kovanda, CSc.)
 • Stanovení texturních charakteristik pevných materiálů (Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.)

12. 5. 2016  – CVUT – seminář  – výstup 41a, b:

 • Metodika optimalizace výrobních linek s reaktory z hlediska udržení konstantní jakosti produktu (prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.)
 • Doporučené výpočtové postupy při onženýrském návrhu reaktorů (prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc., doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.)

19. 5. 2016 – OU – praktický kurz – výstup 30 a:

 • Měření stability kapalných disperzí a stanovení distribuce velikosti částic (doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.)

20. 5. 2016 – VUT – seminář – výstup 52:

 • Imobilizace fotokatalyzátorů I. Klasické techniky depozice z kapalné fáze (Ing. Petr Dzik, Ph.D.)
 • Imobilizace fotokatalyzátorů II. Depozice z kapalné fáze materiálovým tiskem (Ing. Petr Dzik, Ph.D.)

20. 5. 2016 a 27. 5. 2016 – OU – praktický kurz – výstup 30 c:

 • Praktický kurs měření v oblasti IR (Mgr. Martin Mucha, Ph.D.)

24. 5. 2016 a 25. 5. 2016 – UJEP – seminář – výstup 46:

 • Metody charakterizace pevných materiálů – katalyzátorů (XRD, BET, FTIR, Ramanova spektrometrie, mikroskopické techniky SEM, TEM, AFM, prvkové složení – XRF, XPS, EDX (prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Dr. T. M. Grygar)
 • Acidobazické vlastnosti katalyzátorů – titrace ve vodním prostředí, využití molekulárních prób a infračervené spektrometrie (prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Dr. T. M. Grygar)

26. 5. 2016 a 27. 5. 2016 – MU – seminář – výstup 42:

 • Analytické metody v nanotechnologiích, 26. 5., (prof. RNDr. Josef Havel, DrSc., prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. )
 • Lasery v analytické chemii, 27. 5., (doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.)

26. 5. 2016 – UPA – seminář – výstup 49:

 • Srovnání LIBS a XRF při přímé analýze práškových vzorků (doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.)
 • Analýza tenkých vrstev s využitím techniky LIBS (doc. Ing. Tomáš Černohorský Ph.D.)

1. 6. 2016 a 2. 6. 2016 – TUL – praktická cvičení – výstup 31:

 • Možnosti testování antibakteriální a antimykotické účinnosti vybraných nanomateriálů a nanovrstev (doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.)
 • Příprava tenkých vrstev a nanočástic kovů chemickými cestami (doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Ing. Petr Holý, CSc.)
 • Příprava nanovrstev oxidu titaničitého matodou sol-gel (doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Ing. Petr Holý, CSc.)
 • Spektrofotometrické stanovení dostupných amonoskupin na vzorcích funkcionalizovaných křemičitých nanovláken (doc. Ing. Petr Exnar, CSc., Ing. Petr Holý, CSc.)
 • Infračervená spektrofotometrie, Ramanova spektroskopie (Ing. Jana Müllerová, Ph.D., Ing. Martin Stuchlík)

20. 6. 2016 – 25. 6. 2016 UJEP – praktický kurz – výstup 34:

 • Fotokatalytická degradace organických barviv: kinetické měření s využitím UV/Vis spektrofotometrie (Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ing. Jiří Henych, Ph.D.)
 • Fotokatalytická degradace pesticidů: kinetické měření a sledování degradačních produktů s využitím HPLC (Ing. Pavel Krystyník, Ph.D., Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ing. Jiří Henych, Ph.D.)
 • Experimentální studium sorpce vybraných druhů polutantů s využitím UV/Vis spektrofotometrie a HPLC (RNDr. L´uboš Vrtoch, Ph.D.)
 • Studium sorpce modelových látek na pevné materiály s využitím kinetických a rovnovážných modelů (RNDr. L´uboš Vrtoch, Ph.D.)
 • Testování účinnosti reaktivních sorbentů při rozkladu toxických organofosfátů s využitím HPLC (Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ing. Jiří Henych, Ph.D.)
 • Praktický kurz XRD, měření měrných povrchů a mikroskopických technik (SEM, TEM a AFM) (Dr. Ing. Pavel Kuráň, Ing. Jiří Henych, Ph.D.)

 

6. 9. 2016 - MU - symposium - výstup 55:

 • Charakterizace pevných materiálů

6. 9. 2016 a 13. 9. 2016 - UHK - praktická cvičení - výstup 22:

 • Příprava vzorků na homogenizátoru (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.)
 • Stanovení těžkých kovů pomocí AAS (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.)

7. 9. 2016 - UHK - seminář - výstup 45:

 • Metody přípravy vzorků pro analýzu metodou AAS (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.)
 • Metody hodnocení toxicity s využitím vodních mikroorganismů (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D.)

8. 9. 2016 a 15. 9. 2016 - UHK - praktická cvičení - výstup 32 a, b:

 • Měření toxicity těžkých kovů na luminometru (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.)
 • Rozklad vzorků v mikrovlnném reaktoru (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D., PharmDr. Adam Skarka, Ph.D.)

14. 9. - 15. 9. 2016 - UPOL - seminář (dopoledne) - výstup 48 a:

 • Moderní mikroskopické metody (Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.)

14. 9. - 15. 9. 2016 - UPOL - praktický kurz (odpoledne) - výstup 23:

 • Kurz základů mikroskopických metod (Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.)

29. 9. - 1. 10. 2016 - UPA - seminář - výstup 53:

 • Třídenní výukový seminář

5., 12. a 19. 10. 2016 - VŠCHT - praktický kurz - výstup 26 a:

 • Fotoelektrochemická charakterizace vrstev polovodičů, měření fotokatalytické aktivity v systému pevný fotokatalyzátor / kapalná fáze (Ing. Martin Zlámal, Ph.D., Ing. Aleksandra Mufazalová)

11. 10. 2016 - VSB-TUO - praktický kurz - výstup 37:

 • Praktický kurz měření fotokatalytické aktivity v systému tekutina - pevný katalyzátor (Ing. Martin Reli, Ph.D., Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.)
 • Měření katalytické aktivity v systému plyn - pevný katalyzátor (Ing. Martin Reli, Ph.D., Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.)

13. 10. 2016 - VUT - praktický kurz - výstup 27:

 • Praktický kurz ověřování fotokatalytické samočistící aktivity povrchů (doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D., RNDr. Mária Veselá, Ph.D.)
 • Materiálový tisk na injektové materiálové tiskárně a na roll-to-roll materiálové tiskárně (doc. Ing. Michal Veselý, CSc., Ing. Petr Dzik, Ph.D., RNDr. Mária Veselá, Ph.D.)

18. a 25. 10. 2016 - VSCHT - laboratorní cvičení - výstup 26 b, 26 c:

 • Stanovení elementárního složení oxidových materiálů pomocí rentgenové fluorescence (doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.)
 • Měření na práškovém rentgenovém difraktometru a vyhodnocení fáového složení (Ing. David Koloušek, CSc.)

26. 10. 2016 - VSB-TUO - prezentační akce ve spolupráci s průmyslem - výstup 58:

 • Exkurze BorsodChem-MCHZ, s. r. o. Ostrava (prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.)

3. 11. 2016 - OU - praktický kurz - výstup 21:

 • Termoporometrie (doc. RNDr. Václav Slovák Ph.D.)

4. 11. 2016 - OU - praktický kurz - výstup 30 b:

 • Měření IR spekter pevných látek technikou DRIFTS (Mgr. Martin Mucha, Ph.D.)

4. 11. 2016 - UK - seminář - výstup 47 b:

 • Charakterizace materiálů metodami stacionární a časově-rozlišené elektronové spektroskopie a metodami vibrační spektroskopie včetně metod využívajících rezonanční a povrchové zesílení (prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc., prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc., RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.)

8. a 9. 11. 2016 - UPA - praktický kurz - výstup 24 a:

 • Rychlá nedestruktivní analýza matričních prvků katalyzátoru (EDXRF, LIBS) vs. destruktivní roztoková analýza (ICP-OES, ICP-MS) (doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.)

15. 11. 2016 - UK - praktický kurz - výstup 35 b:

 • Charakterizace CMP spektrálními a adsorpčními technikami (RNDr. Jiří Zedník, Ph.D.)

15. a 22. 11. 2016 - UPA - praktický kurz - výstup 24 b:

 • Charakterizace pevných materiálů pomocí Ramanovy spektroskopie (Ing. Helena Drobná, Ph.D.)

16. 11. 2016 - UK - symposium - výstup 54:

 • Praktické uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy

21. - 24. 11. 2016 - MU - praktický kurz - výstup 20:

 • Metody rozkladu vzorků: kryogenní mletí, mikrovlnný rozklad, tavení (doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.)
 • Roztoková analýza: ICP OES a ICP MS spektrometrie (doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.)

21. - 24. 11. 2016 - MU - praktický kurz - výstup 29:

 • Analytické metody založené na laserové ablaci (doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.)
 • Spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS): povrchové mapování (doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D.)

25. 11. 2016 - OU - seminář - výstup 43:

 • Termická analýza uhlíkatých látek (doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., doc.  Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.)
 • Elektroanalytické metody studia pevné fáze (doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., doc.  Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.)

30. 11. 2016 - CZU - seminář- výstup 40:

 • Složení půdy a půdní vlastnosti významné pro chování pevných materiálů v půdě (prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.)
 • Chování pevných materiálů v půdě a životním prostředí (prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.)

1. 12. 2016 - CZU - seminář - výstup 40:

 • Chemická a strukturní analýza materiálů a vzorků životního prostředí, mineralogická analýza (RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka)
 • Metody remediace kontaminovaných půd (RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D., prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka)

2. 12. 2016 - CZU - praktický kurz - výstup 18:

 • Praktický kurz prvkové a strukturní analýzy pevných materiálů a vzorků životního prostředí (RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.)

2. 12. 2016 - CZU - praktický kurz - výstup 28:

 • Prvková analýza pevných materiálů a problematika stopové analýzy (doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.)

2. 12. 2016 - VSB-TUO - praktický kurz - výstup 25:

 • Praktický kurz měření na Kelvinově sondě (Ing. Martin Reli, Ph.D.)

2. 12. 2016 - ČVUT - seminář - výstup 41:

 • Metodika sestavení a řešení bilančních modelů linek obsahujících reaktory v EXCELu a Matlabu (prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc., Ing. Karel Petera, Ph.D.)

9. 12. 2016 - ČVUT - praktický kurz - výstup 19:

 • Demonstrace výukové úlohy na průtočném vysokotlakém reaktoru (doc. Ing. Radek Šulc, Ph.D.)