Vědecké úspěchy studentů a zaměstnanců Katedry analytické chemie

Úspěchy studentů v roce 2015

 

Ing. Silvie Surmová
"Application of Chemometrics Methods and Electronic Nose as a Simple and Fast Tool for the Classification of Different Types of Alcoholic Beverages",
Studentská konference, Chemie je život, dne 3. - 4. 12. 2015, Brno - Ocenění za vědeckým výborem nejlépe hodnocený příspěvěk v sekci doktorských studentů, tématickém okruhu organická, environmentální a biochemie
Školitel: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.

 

Ing. Nikola Vaňková
"Peak Capacity in Two-dimensional Separations Combining Liquid Chromatography with Capillary Electrophoresis",
Finish Chromatographic Society Best Poster Award, ITP2015/NoSSS2015, 30.8.-3.9.2015 Helsinki
Školitel: doc. Ing. Jan Fischer, CSc.

 

Karolína Adámková
"Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu ječného a pšeničného sladu",
Studentská cena rektora II. stupně za diplomovou práci
Vedoucí práce doc.Ing. Martin Adam, Ph.D.

 

Martina Komendová
"Příprava monolitických kapilárních kolon s uhlíkovými mikroelektrodami",
Cena děkana FChT za nejlepší diplomovou práci obhájenou v roce 2015 
Vedoucí práce RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

 

Simona Kučerová
"Výskyt arkobakterů a jejich přežívání v přítomnosti vybraných přírodních látek",
Cena společnosti Devro s.r.o. za nejlepší diplomovou práci v oblasti chemie a biochemie. 2. místo za diplomovou práci  
Vedoucí práce doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.
 

 

Michaela Šafránková
"Analýza vzorků s vysokým obsahem křemíku metodou HR-CS-ET-AAS",
Cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka v soutěži o nejlepší diplomovou práci v akademickém roce 2014/15, 3. místo za diplomovou práci  
Vedoucí práce Ing. Lenka Husáková, Ph.D.
 

 

Ing. Andrea Čížková
"Moderní mikroextrakční metody pro analýzu těkavých složek ve vzorcích bylinného původu",
Cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající dizertační práci 
Vedoucí práce doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
 

 

Ing. Magda Staňková
"Monolitické kapilární kolony pro analytické separace",
Cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající dizertační práci 
Vedoucí práce prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
 

 

Ing. Milan Sýs
"Carbon electrode materials in the analysis of vitamins with antioxidant properties",
Cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající dizertační práci 
Vedoucí práce prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.