Grantové projekty řešené v roce 2005

Zahraniční granty

 

 

Název úkolu:

Mapping the Dynamics of European Culture: Pressure and Opportunities from the European Enlargement

Zadavatel:

Interreg III B ESPON

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.

 

Název úkolu:

VUPA Virtual University of Public Administration

Zadavatel:

Leonardo da Vinci VUPA

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

 

Název úkolu:

PUMA New Public Management Practical Placement for PA Students

Zadavatel:

Leonardo da Vinci PUMA

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

 

 

GAČR

 

 

Název úkolu:

Podpora manažerského rozhodování s využitím strojového času

Kód:

402/05/P155

Zadavatel:

GAČR

Odpovědný řešitel:

Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

 

 

FRVŠ

 

 

Název úkolu:

Zřízení učebny pro počítačovou podporu výuky matematiky

Kód:

A/b 1870/2005

Odpovědný řešitel:

RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

 

Název úkolu:

Laboratoř pro výuku modulu umělé inteligence

Kód:

A/b 2309/2005

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

 

Název úkolu:

Tvorba multimediální distanční opory pro předmět Místní finance

Kód:

F5 1511/2005

Odpovědný řešitel:

Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

 

Název úkolu:

Multimediální studijní opora pro předmět Informační systémy veřejné správy

Kód:

F5 2131/2005

Odpovědný řešitel:

Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

 

Název úkolu:

Regionální politika na úrovni regionů soudržnosti

Kód:

F5 2778/2005

Odpovědný řešitel:

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

 

 

GFRVČ (Interní granty Univerzity Pardubice)

 

 

Název úkolu:

Podpora výuky v anglickém jazyce studijního oboru Regionální a informační management a studijního programu HPS

Kód:

PR454001

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

 

Název úkolu:

Přednáškový pobyt zahraničních pracovníků v rámci předmětu Evropská integrace

Kód:

PR455001

Odpovědný řešitel:

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

 

Název úkolu:

Přednáška zahraničního odborníka na téma Manažerská etika

Kód:

PR455002

Odpovědný řešitel:

Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

 

 

Interní granty Fakulty ekonomicko-správní

 

 

Řešitel

Název projektu

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Urban Desing and Urban Planning – příprava výuky v AJ

PhDr. Jana Veselá, CSc.

Využití Internetu studenty Univerzity  Pardubice ve volném čase (IGIP)

Ing. Jan Panuš

Využití objektově orientovaného programování pro řešení optimalizační problematiky

Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Podnikání v regionu – hybná síla regionálního rozvoje

doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

Podniky a jejich úspěšnost ve vztahu k regionu

 

Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Vliv přímých zahraničních investic (PZI) na ekonomický a sociální rozvoj regionu

Ing. Liběna Teplá, Ph.D.

Analýza struktury podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji

Ing. Jan Černohorský, Ph.D.

Metody hodnocení kvantitativních a kvalitativních aspektů podnikatelských subjektů v oblasti ekonomických jevů

Ing. David Zapletal

Publikování výsledků výzkumné činnosti ÚM FES UPa na celostátních

i mezinárodních konferencích

Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Analýza historického vývoje evropského integračního procesu vzhledem k mezi-národním versus supra-nacionálním koncepcím

do. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Společný projekt studentů FES a IHI Zittau „Možnosti úlev pro podniky se zavedeným environmentálním systémem řízení podle EMAS/ISO 14 001“

Ing. Alena Tichá

Implementace Společného regionálního operačního programu v Pardubickém kraji

Ing. Petr Hájek

Využití metod data mining ve finanční analýze municipalit

Ing. Ticiano Costa Jordao

How to involte the Major Industrie in the CR in the World Carbon Credits Market

Ing. Martin Vyhlídal (student)

Obec Javoříčko

Ing. Miloslav Hub

Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů pomocí kombinace znalostní autentizace prostřednictvím  hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici

doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Data Mining v podmínkách veřejné správy

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Sběr dat pro tvorbu vícekriteriálního hodnocení životního prostředí regionu

Ing. Pavel Jirava

Použití teorie rough množin pro analýzu dat – hodnocení a analýza informačních systémů

Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Rychlost odezvy serverů internetových geografických informačních systémů

Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

eGovernment a specifické cílové skupiny občanů

prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Predikcia ekonomických procesov pomocou fuzzy inferenčných systémov

Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Kvalita služeb informačních systémů veřejné správy

Ing. Libuše Zákravská, Ph.D.

Společný systém zdanění při převodu podniků, výměně podílů, fúzí a rozdělení po přistoupení ČR do EU

Ing. Jan Stejskal

Analýza přístupů k regionální politice se zaměřením na aftercare

Ing. Petr Franc

Finanční aspekty veřejných projektů podpořených ze strukturálních fondů EU a jejich vliv na regionální rozvoj

 

Ostatní domácí agentury

 

 

Řešitel

Název projektu

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Rekonverze a revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu

prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Suburbanizace – hrozba fungování malých měst

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů

doc. Ing. arch.Vladimíra

Šilhánková, Ph.D.

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu 42/04