Cíl konference

Hlavním záměrem je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti ekonomiky, informačních technologií, teorie a praxe výkonu správní činnosti. Konference by se měla stát inspirativním setkáním vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků s fundovanými odborníky z praxe. Předpokládá se, že v jejím průběhu budou z pohledu nejen české, ale i evropské a světové dimenze diskutovány vysoce aktuální problémy. Hlavními tématy budou problematika kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy. Pozornost bude dále soustředěna k otázkám ekonomické efektivnosti jednotlivých subjektů operujících v regionu, stejně jako ekonomické efektivnosti regionu jako celku.   

 S přihlédnutím k nastíněným prioritám budou v letošním roce vítány příspěvky z následujících oblastí:

charakteristické rysy moderních metod a přístupů managementu veřejné správy; formy a způsoby vzdělávání pracovníků veřejného sektoru; řízení rozvoje regionů v dynamicky se měnících podmínkách; rozvoj informačních a komunikačních technologií pro vyšší efektivitu fungování veřejné správy; informační systémy ve veřejné správě.