Jaro ve znamení exkurzí studentů bezpečnostních oborů

V průběhu dubna a května roku 2016 se studenti bezpečnostně orientovaných oborů Fakulty ekonomicko-správní, v rámci předmětů zajišťovaných Ústavem regionálních a bezpečnostních věd, zúčastnili hned 3 velmi zajímavých odborných exkurzí. Každá z nich sloužila jako vhodné doplnění výuky o praktické ukázky teoreticky nabytých poznatků a současně umožnila studentům nahlédnout do míst, do kterých se běžně nedostanou, ale u kterých lze na základě zaměření studovaných oborů očekávat, že by s nimi někteří studenti mohli v budoucnu, vzhledem ke své profilaci, přicházet do styku, či v některých dokonce přímo nalézt své uplatnění.

Ve čtvrtek 14. dubna vstoupila skupina studentů magisterského oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu do tunelu spojujícího pražské čtvrti Karlín a Žižkov, v němž je umístěn komplex krytů civilní ochrany. Komplex krytů v útrobách kopce Vítkova, který byl vybudován v průběhu 40. a 50. let 20. století a který měl sloužit jako útočiště stovek obyvatel pro případ rozpoutání otevřeného jaderného konfliktu, je dodnes funkční a udržovaný. Studenti tak měli návštěvou části tohoto komplexu možnost alespoň na chvíli nasát atmosféru pobytu ve stísněném prostoru pod desítkami metrů neprostupné horniny, kterou dosud znali převážně pouze z válečných a „post-apokalyptických“ filmů. Například průchod chodbou, která měla sloužit jako sklad mrtvých těl, byla skutečně působivým zážitkem. Právě umístění krytů v masivu je také důvodem, proč je v jedné z jeho částí v současnosti umístěno pracoviště Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR – laboratoř s urychlovačem lehkých částic, tzv. mikrotronem - které studenti v rámci této exkurze navštívili. Krátkého představení velmi unikátního zařízení (podobných je na světě jen několik kusů) se ujal vedoucí pracoviště Ing. David Chvátil, který studentům zasvěceně přiblížil historii i velmi široké možnosti využití tohoto jedinečného jaderného zařízení.

Studenti u vstupu do tunelu pod Vítkovem

Autor: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

 

V pátek 29. dubna navštívili studenti převážně bakalářských oborů Management ochrany podniku a společnosti a Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky centrální stanici Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Studentů se na úvod exkurze ujal nadpraporčík Roman Vočadlo, Dis., který je provedl garážemi a seznámil se zásahovou technikou. Studenti tak měli možnost detailně prozkoumat a osahat si pomůcky, kterými hasiči řeší malicherné události, ale nezřídka kdy také zachraňují lidské životy. Po prohlídce techniky následovala prohlídka zázemí stanice, ve které hasiči, relaxují, ale také se na zásahy připravují, a to jak z hlediska utužování fyzické kondice, tak z hlediska studia i teoretické přípravy. Po skončení prohlídky stanice a získání odpovědí na řadu zvídavých otázek vystoupali studenti několik pater na pracoviště Krajského operačního a informačního střediska Pardubického kraje.

Studentky si vyzkoušely i prostor pro hasiče jedoucí k zásahu

Autor: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Na pracovišti, které zajišťuje provoz linek tísňového volání 112 a 150 a propojení složek integrovaného záchranného systému, studenti v praxi viděli, jak se informace přesouvají od operátora na příjmu k operačnímu důstojníkovi, který situaci následně vyhodnocuje a koordinuje její řešení. Množství monitorů, kterými jsou operátoři při své práci ze všech stran obklopeni, bezpochyby připadalo mnohým studentům zpočátku poněkud naddimenzované. Při sledování operátorů „v akci“ však bezpochyby všichni studenti naznali, že při nutnosti sledovat současně obrovské množství informací – od lokalizace řešené situace a zasahujících vozidel, přes kontakty na stanice, všechny možné osoby a instituce, jejichž součinnost je nutná při specifických typech zásahů, až po databáze technických údajů o chemických látkách či motorových vozidlech - by se bezpochyby našlo využití i pro několik dalších displejů. Pracoviště operátorů by tak z tohoto pohledu bylo spíše možné považovat za poněkud poddimenzovaná. Je tak nutné uznat, že schopnosti operátorů orientovat se v tolika informacích a efektivně je využívat při řešení mimořádných situací jsou z laického pohledu vskutku obdivuhodné. 

Studenti pózují u nového hasičského vozu

Autor: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

V pátek 6. května navštívila skupina tvořená studenty magisterského oboru Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu a bakalářského oboru Management ochrany podniku a společnosti zařízení Věznice Pardubice, čímž se jim naskytla velmi ojedinělá možnost nahlédnout do přísně střeženého objektu, ve kterém dochází k výkonu trestu odnětí svobody odsouzených mužů. Již důkladná vstupní kontrola spojená s nutností odložení řady osobních předmětů (telefony, záznamová zařízení, …) studenty dostatečně navnadila na pokračování poměrně nevšedního zážitku. Neprodleně po úspěšném absolvování vstupní prohlídky studenty přivítaly Mgr. Ivana Hnidková a nadporučík Mgr. Eva Žďárská, které se studentům po celou dobu exkurze intenzivně věnovaly. Na základě vlastních zážitků a zkušeností průvodkyně vysvětlovaly specifika organizace života ve vězeňském zařízení a ochotně odpovídaly na všechny položené otázky. Kroky studentů nejprve zavedly do administrativní části komplexu, kde se účastnící exkurze seznámili s obecnějšími informacemi o problematice vězeňství v ČR. Studenti tak získali mnoho nových a zajímavých informací nejen o pardubické věznici, ale o organizaci celého českého vězeňského systému, současně měli jedinečnou možnost konfrontovat své dosavadní znalosti a domněnky se zkušenostmi pracovnic věznice a jejich autentickými historkami, kterými úvodní přednášku vhodně doplňovaly. Po spíše teoretické první části exkurze vstoupili studenti do prostoru pro odsouzené. Zde se převážně pohybovali po vězeňském dvoře, ale navštívili také například „terapeutické centrum“, ve kterém dochází k rozvoji osobností odsouzených osob, a to prostřednictvím údržby zeleně, služeb knihovny, uměleckých dílen, či třeba výrobou hraček pro děti z dětských domovů. Ačkoliv se jednalo o odbornou exkurzi, její účinky lze dozajista označit i za preventivní. Po silném zážitku a opuštění objektu věznice byli studenti očividně rádi, že mohli zařízení po krátké návštěvě svobodně opustit, což jim může prospět i z hlediska jejich občanského života, neboť o dlouhodobější pobyt v podobném typu zařízení by dozajista sebemenší zájem neměli.

Množství nových poznatků a zkušeností z absolvovaných exkurzí studentům přinese užitek nejen z hlediska rozšíření jejich znalostí nabytých při výuce bezpečnostně orientovaných předmětů, ale případně také v rámci přípravy na jejich budoucí povolání. Zaměření studovaných oborů účastníků uskutečněných exkurzí totiž prospektivně předpokládá jejich možné uplatnění v orgánech krizového řízení. Závěrem je nutné poděkovat všem pracovníkům navštívených objektů, kteří se studentům po dobu exkurzí věnovali a svým odborným výkladem poutali pozornost posluchačů, ale také ochotně zodpovídali veškeré otázky, které studenty momentálně napadaly.

 

Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Ústav regionálních a bezpečnostních věd

Fakulta ekonomicko-správní