Obor Řízení procesů

Charakteristika studia

Studium obsahuje teoretický základ z matematiky pro řízení procesů, statistiky, odborný základ z identifikace a modelování dynamických systémů, teorie automatického řízení, mechatroniky i specializované předměty, jako jsou průmyslové roboty, průmyslové řídicí systémy, projektování řídicích systémů a další. V průběhu studia se mohou studenti profilovat výběrem povinně volitelných a volitelných předmětů v oblastech umělé inteligence, zpracování signálů, spolehlivosti a bezpečnosti, optimalizace a optimálního řízení apod. Vedle toho mohou získat základní znalosti z oblasti ekonomiky, marketingu a práva. Absolvování volitelné průpravy z anglického jazyka usnadní studentům získávat odborné informace přímo ze zahraničních zdrojů a rychle se tak orientovat v nových technologiích. V budoucnu jim umožní i nezprostředkovaný styk se zahraničními odborníky, zákazníky či partnery. Volitelná tělesná výchova přispívá k rozvoji tělesné zdatnosti, obratnosti a odolnosti. Výuka bude zajištěna převážně akademickými pracovníky Katedry řízení procesů, dále pak pracovníky ostatních kateder FEI a některými akademickými pracovníky jiných organizačních součástí Univerzity Pardubice.
Po ukončení navazujícího magisterského studia úspěšnou obhajobou diplomové práce a složením státních závěrečných zkoušek obdrží absolvent titul Inženýr (Ing.)

Profil absolventa

Znalosti:
  • Absolvent získá široký přehled a hluboké znalosti v oblasti teorie automatického řízení, mechatroniky, identifikace a modelování dynamických systémů, statistického zpracování dat a projektování řídicích systémů za pomoci nejmodernějších prostředků výpočetní techniky.
Dovednosti:
  • Své znalosti může využít zejména v oblasti návrhu, výroby, nastavení a obsluhy měřicích, informačních a automatizovaných systémů. Získaný přehled a znalost základních principů i schopnost dobré orientace v moderních informačních a automatizačních systémech a jejich využití mu za předpokladu samostatného sledování odborné literatury umožní zvládat rychlý pokrok této techniky i v budoucnosti.
Kompetence:
  • Absolvent se uplatní v technických a řídicích funkcích ve výrobě, výzkumu, vývoji, projekci, v odborném a vysokém školství ap.