Katedra softwarových technologií

Sídlo katedry:
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra softwarových technologií
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic
Telefon:
466 036 763
email
 
 
Vzdělávací činnost:
 
V rámci bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů akreditovaných na Fakultě elektrotechniky a informatiky katedra zabezpečuje výuku předmětů zaměřených zejména na programovací techniky, datové struktury a algoritmy, modelování a simulaci, počítačové sítě, informační systémy a projektování softwarových systémů.
 
 
Výzkumná činnost:
 
Vědeckovýzkumné aktivity jsou zaměřeny zejména na agentově orientované architektury simulačních modelů, metodiky rychlého prototypování a verifikace simulačních modelů s využitím barvených Petriho sítí a na podporu rozhodování v rámci různých typů provozních systémů s uplatňováním metod umělé inteligence a multikriteriálního hodnocení variant.