Spolupráce se zahraničím

Zvýšení mezinárodní prestiže fakulty a posílení jejího postavení jako významné a vyhledávané fakulty v oblasti elektrotechniky a informatiky na mezinárodním poli je hlavním cílem internacionalizace na FEI. Důležitým aspektem pro budoucí rozvoj je schopnost fakulty zaujmout studenty a pracovníky zahraničních institucí k dlouhodobému i krátkodobému působení na fakultě a zároveň vybavit pracovníky a studenty FEI nezbytnými dovednostmi a znalostmi potřebnými k úspěchu v mezinárodní konkurenci. K dosažení tohoto cíle nám také napomáhá fakultní projekt OPVK s názvem STUDY.

Fakulta spolupracuje s institucemi z celého světa v oblasti vzdělávání a vědy.

 

Studenti, akademiční pracovníci i další zaměstnanci fakulty mají možnost vycestovat do partnerských zemí, a to v rámci fakultních, univerzitních či národních a nadnárodních projektů a programů. Bližší informace mohou studenti nalézt na studentském intranetu, případně mohou kontaktovat fakultní referentku pro mezinárodní vztahy PhDr. Olgu Mitchell (olga.mitchell@upce.cz).