Organizační uspořádání

Děkan

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
Sekretariát děkana

Proděkani

doc. Ing. František Dušek, CSc. (proděkan pro vzdělávací činnost)
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. (proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy)
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D. (proděkan pro vědu a tvůrčí činnost)

Ostatní orgány fakulty

Oddělení pro ekonomiku a provoz
Oddělení pro vědu a výzkum
Studijní oddělení
Tajemník


Disciplinární komise
Akademický senát
Kolegium děkana
Vědecká rada